جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 11986/6 1/8/42
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخه 13/7/42 بنا به پیشنهاد شهرداری تهران که مورد موافقت وزارت کشور می باشد مراتب زیر را تصویب نمودند:
1 - شهرداری تهران میتواند کلیه اراضی گودهای کوره پز خانه های سابق و فعلی واقع در جنوب تهران بین خیابانهای شوش و حد جنوبی جدید تهران و جاده آرامگاه و خیابان سپهبد رزم آراء ( جاده قدیم شهر ری ) را مبنظور احداث پارک ، جنگل ، دریاچه ، باغ کودکان و بطور کلی رفع نیازمندیهای عمومی شهر طبق مفاد این تصویب نامه قانونی خریداری نماید.
2 - بهای عادلانه اراضی مزبور توسط هیات سه نفری مرکب از کارشناسان شهرداری تهران ، بانک رهنی و بانک ساختمانی براساس قیمت تاریخ تصویب این تصویبنامه تعیین و نظر هیات مزبور برای شهرداری و مالکین قطعی خواهد بود.
3 - بهای تعیین شده از طرف هیات مذکور در بند دو از طرف شهرداری تهران ظرف ده سال باقساط متساوی پرداخت میشود.
4 - بهای عادلانه اعیانی های مستحدث در اراضی مورد بحث نیز توسط هیات سه نفری مذکور در بند دو تعیین میشود و شهرداری مکلف است که مبلغ مزبور را نصف نقد و نصف باقساط سه ساله بپردازد یا معادل طلب هرکس طبق ارزیابی همین هیات زمین یا خانه ساخته شده باو بدهد و در اینصورت رعایت تشریفات مزایده و مناقصه ضرورت ندارد.
5 - شهرداری تهران میتواند برای سکونت کسانیکه بعنوان مستأجر یا بعناوین دیگری سوای مالکیت در اراضی مورد بحث ساکن باشند و همچنین آلونک نشینها در سایر نقاط شهر بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده بوسیله هیات پنج نفری موضوع تصویبنامه شماره 824/8- 19/1/42 در اراضی مورد بحث یا اراضی دیگر شهرداری که مناسب تشخیص دهد اقدام بساختمان و واگذاری خانه های ساده و ارزان قیمت در مقابل دریافت بهای تمام شده بنماید.
تبصره 1 : شهرداری می تواند پس از تعیین محل لازم جهت سکونت هر آلونک نشین و اخطار یکماه برای انتقال او بمحل سکونت جدید در تخریب آلونک مورد سکونت او اقدام نماید.
تبصره 2 : چنانچه مالکان اراضی متصرفی آلونک نشینها یا اشخاص و مؤسسات دیگر بخواهند برای تهیه خانه جهت ساکنان آلونکها کمک مالی و جنسی بشهرداری بنمایندشهرداری تهران مجاز بدریافت این کمک ها خواهد بود و مکلف است که کلیه کمک های دریافتی را بمصرف اجرای برنامه خانه سازی جهت ساکنان آلونک ها بنماید.
6 - در مورد افرادیکه قادر بپرداخت نقدی بهای خانه های واگذاری نباشند شهرداری تهران میتواند قرار اقساط حداکثر برای 15 سال بگذارد ودر مورد اشخاصی که بترتیب مذکور نیز استطاعت خرید نداشته باشند شهرداری میتواند با تصویب هیاتی مرکب از دادستان کل شهردارتهران ، رئیس انجمن شهر و در نبودن انجمن نماینده وزارت کشور مدت اقساط را تا 25 سال قرار دهد و همچنین تا پنجاه درصد قیمت تمام شده تخفیف قائل شود.
7 - شهرداری تهران باید روز ساعت و مشخصات دفتر خانه که برای تنظیم سند در نظر میگیرد کتباَ بمالک یا ملکان اراضی مذکور در مادئه 1 و اعیانی های مذکور در ماده 4 اخطار نماید و فاصله ابلاغ اخطار تاروز مقرر نباید کمتر از 5 روز باشد و چنانچه با گواهی سر دفتر مربوط شخص یا اشخاصیکه به آنها اخطار شده برای امضاء سند انتقال حاضر نشوند مراتب از طرف شهرداری تهران بدادسرای شهرستان تهران واداره ثبت تهران اعلام میشوند و نماینده دادسرا اسناد انتقال را امضاء خواهند نمود.
8 - شهرداری تهران آئین نامه اجرائی مواد بالا را تنظیم و پس از تصویب بوزارت کشور و وزارت دادگستری بموقع اجرا خواهد گذاشت.
9 - وزارت کشور و وزارت دادگستری مأمور اجرای این تصویب نامه قانونی هستند و وزارت کشورمکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه را تقدیم نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :