جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 11988/6 1/8/42
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/42 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی بمنظور حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور مقررات زیر را تصویب نمودند که بمورد اجراء گذاشته شود:
ماده 1 - نظارت در کلیه امور مربوط به آبهای زیرزمینی کشور بعهده بنگاه مستقل آبیاری است و بنگاه مستقل آبیاری میتواند بمنظور بررسی آبهای زیرزمینی و جمع آوری آماده مشخصات چاهها ، قناتها چشمه ها و انجام راهنمائیهای فنی تدریجاَ در تمام شهرستانها سازمان متناسبی بوجود آورد.
ماده2 - در هر حوزه که پس از بررسیهای فنی و علمی معلوم شود برایر زیادی مصرف سطح سفره آب زیر زمینی پائین میرود بنگاه مستقل آبیاری مراتب را برای مدتی که لازم تشخیص داده شود و در آگهی مزبور ذکر خواهد شد ممنوع میباشد.
ماده 3 - بنگاه مستقل آبیاری موظف است بمحض تقاضای افراد بمنظور راهنمائیهای فنی متخصصین خود را بمحل اعزام و امکان حفرچاه یا قنات را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار داده و راهنمائی کنند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی بعهده متقاضی خواهد بود.
ماده 4 - حفرچاه عمیق و نیمه عمیق موتوری یا قنات در نقاطی که بنگاه مستقل آبیاری ممنوعه اعلام میکند مجاز نیست.
ماده 5 - هر کس میتواند در منزل مسکونی یا باغچه خود برای مصرف شرب و درختکاری بدون دریافت پروانه اقدام بحفر چاه نماید مشروط براینکه اولاَ بهره برداری از چاه در شبانه روزاز صدمتر مکعب بیشتر نباشد ثانیاَ قبل از اقدام بحفرچاه مراتب را کتباَ به بنگاه مستقل آبیاری اطلاع دهد.
ماده 6 -از تاریخ اجرای این مقررات اشخاص یا شرکتها و یا سازمانهائی که بوسیله دستگاه مکانیکی عهده دار حفر چاه عمیق و نیمه عمیق موتوری میشوند باید پروانه حفاری از بنگاه مستقل آبیاری تحصیل نمایند و بدون داشتن پروانه حفاری افراد یا شرکتهامجاز به انجام عملیات حفاری نخواهند بود.
ترتیب وتشخیص صلاحیت و صدور پروانه طبق آئین نامه ای انجام خواهد گرفت که از طرف بنگاه مستقل آبیاری تنظیم و بتصویب وزارت کشاورزی رسیده باشد.
اشخاص و افرادی که پروانه حفاری دریافت داشته اند موظف هستند کلیه اطلاعات مربوط بچاهها و قناتهائی را که حفر مینمایند طبق پرسشنانه تنظیم و به بنگاه مستقل آبیاری تسلیم نمایند و چنانچه از دادن اطلاعات مورد نیاز بنگاه خودداری نمایند بنگاه مستقل آبیاری مجازخواهد بود که پروانه حفاری آنان را برای مرتبه اول بمدت 6 ماه و در صورت تکرار برای همیشه لغو و در صورت لزوم میتوانند از طریق مراجع قانونی از ادامه عملیات آنان جلوگیری نمایند.
ماده 7 - برای جلوگیری از اتلاف آب زیر زمینی یخصوصاَ در فصولی که احتباچ به بهره برداری ازآب زیر زمینی نباشدمالکین چاههای آرتزین موظف خواهند بود از طریق شیر ودریچه از تخلیه مداوم آب زیرزمینی خودداری نمیاند.
مأمورین بنگاه مستقل آبیاری مکلفند در صورتی مشاهده اینگونه مواردتذکرات لازم را یادآورشده وراهنمائی های کافی بعمل آورند.
ماده 8 - درچاههای آرتزین که در آنها آب زیر زمینی بخودی خود از سطح زمین خارج میشود و در چاههای نیمه آرتزین که در آنها سطح ایستایی بالاتر از سطح اولیه برخورد بآب است مالکین چاه مکلفند بوسیله پوشش جداری و باطرز مناسب دیگری بتشخیص بنگاه مستقل آبیاری از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قششرهای خشک جلوگیری نمایند.
ماده 9 - بنگاه مستقل آبیاری در هر موردیکه ضروری دانست برای اندازه گیری میزان آبده و کنترل سطح سفره آب زیرزمینی بهزینه خود وسائل دایمی در سر هر چاه یا قناتی که صلاح دانست نصب کند.
ماده 10 - اشخاص و مؤسسات خصوصی و دولتی موظفند برای جلوگیری از آلوده شدن مخازن آب زیرزمینی احتیاطهای بهداشتی لازم را بعمل آورند و تذکرات وراهنمائی های مأمورین بنگاه مستقل آبیاری را در این زمینه رعایت و عمل نمایند.
ماده 11 - احداث چاه و قنات در حریم قنوات و چاهها که از تاریخ تصویب این قانون چهار سال متوالی بایر و بدون آب جاری مانده یا آب ار آنها استخراج نشود در صورتیکه با اخطار قبلی بنگاه مستقل آبیاری بمالک و تعیین مهلتی که از یکسال تجاوز نخواهد کرد مالک نسبت بدایر کردن قنات یا بهره برداری از چاه اقدام ننماید با تصویب بنگاه مستقل آبیاری مجاز خواهد بود.
تبصره : در مورد ماده 4و5 و6 دادگاه بخش بمجرد وصول دادخواست بنگاه مستقل آبیاری باید بدستور موقت عملیات حفاری یا قناتی خوانده را توقیف کند و پس از رسیدگی بدعوی در صورتیکه خواهان محق باشد خوانده بپرکزدن چاه و تأدیه خسارت بنگاه مستقل آبیاری و خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.
زیان دیده نیز مستقیماَ حق مراجعه بدادگاه دارد ولی دعوای او در صورتیکه ضمیمه دعوی بنگاه مستقل آبیاری نباشد تابع قواعد عمومی دادرسی مدنی است .
در مورد ماده 8 اگر بدستور بنگاه مستقل آبیاری توجه نشود خود بنگاه آن دستور را اجرا میکند و مخارج آنرا از طرف میگیرد.
ماده 12 - بنگاه مستقل آبیاری مجاز است بمنظور اجرای مواد این
تصویب نامه قانونی و تکمیل گادر فنی قسمت بررسی آبهای زیر
زمینی تدیجاَ مهندس و زمین شناس مورد احتیاجچ از طریق مسابقه استخدام نماید وپس از طی دوره تخصصی آبهای زیرزمینی آنان را در شهرستانها بکار گمارد تعداد مهندسین و زمین شناسائی که در هر سال استخدام خواهند شد از ده نفر تجاوز نخواهد کرد.
بنگاه مستقل آبیاری مجاز است هزینه های مربوط باجرای این تصویبنامه قانونی را از قبیل تشکیل دوائر بررسی آبهای زیرزمینی در مرکز شهرستانها و تهیه وسائل علمی و هزینه های مربوط بتشکیل کلاس و غیره را در سال جاری از محل صرفه جوئیهای مذکور درماده 3 قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری و تبصره 1 ماده 2 لایحه قانونی راجع به تمدید قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور مصوب مرداد ماه 1334 پرداخت و در سال 1343 و سالهای بعد در بودجه مربوطه منظور نماید.
ماده 13 - آئین نامه اجرائی این تصویب نامه قانونی از طرف بنگاه مستقل آبیاری تنظیم و پس ازز تصویب وزارت کشاورزی مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 14 - وزارت کشاورزی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب نامه را کسب نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :