×

اگر بیمه گذار در بروز حادثه مقصر باشد بیمه گر به میزان سهم او در بروز حادثه حق رجوع به مقصردیگر را ندارد

اگر بیمه گذار در بروز حادثه مقصر باشد بیمه گر به میزان سهم او در بروز حادثه حق رجوع به مقصردیگر را ندارد

اگر-بیمه-گذار-در-بروز-حادثه-مقصر-باشد-بیمه-گر-به-میزان-سهم-او-در-بروز-حادثه-حق-رجوع-به-مقصردیگر-را-ندارد

وکیل


به تاریخ :8/10/65
شماره دادنامه :714
مرجع رسیدگی : شعبه 53 دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :شرکت بیمه آسیا
خوانده :روح انگیز
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
شرکت خواهان باتقدیم دادخواستی بطرفیت خوانده خواستارمحکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ مندرج درستون خواسته دادخواست بابت خسارت وارده به اتومبیل بیمه گذارگردیده است .خوانده درمقام دفاع متعذرشده که افسرکاردان فنی منطقه درگزارش خودعلت اصلی تصادف راتجاوزبه سمت چپ ازطرف اتومبیل شماره 49469دانسته وتجاوزازسرعت مقرره قانونی ازطرف سواری فوردرانیزدربالابردن سطح خسارت موثردانسته است وتقاضای رسیدگی به میزان تقصیرزیان دیده درحادثه تصادف شده است .خواهان درپاسخ خوانده اعلام داشته که اداره راهنمائی ورانندگی تهران درنامه خودصراحتااتومبیلی راکه تجاوزبه چپ داشته صددرصدمقصردانسته والنهایه خواستارمحکومیت خوانده به پرداخت تمامی خسارات شده است . بنظر دادگاه دفاعیات خواهان درمورداینکه خوانده بایدتمامی خسارات را بپردازد بی وجه است زیرا اداره راهنمائی و رانندگی درنامه خود در تعیین تقصیرطرفین رابطه سببیت بین تقصیرراننده و وقوع حادثه را ملحوظ نظر داشته و با این بینش که خطای بزرگتر مسئولیت را تحمل می کند و مرتکب خطای کوچکتر معاف است خوانده را در بروز تصادف و ورود خسارت به اتومبیل بیمه گذار صددرصد مقصرشناخته است درحالی که رویه متخذه ازطرف اداره راهنمائی ورانندگی نادرست بوده ومبنای قانونی ندارد زیرا اساسا با اثبات تقصیرزیان دیده معلوم می شودکه تحقق ضرر دوعلت داشته و باید زیانی که بارآمده بین طرفین تقسیم شود و استدلال فوق را قانونگذار در موارد متعدد پذیرفته است که ازآن جمله قسمت اخیرماده 6 آئین نامه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است که مقررداشته "درصورت تصادف دو یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها دربرابریکدیگرثالث تلقی می گردند وخسارت وارده به آنها باتوجه به درجه مسئولیت وتقصیری که مرتکب شده اند احتساب میشود". ماده 335 قانون مدنی نیزمفهوما در مورد میزان تقصیر هریک ازدوراننده درموضوع مورداختلاف هر دوراننده رامسئول قرارداده است ومضافااینکه بند3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی نیزمقرر داشته وقتی که زیان دیده بنحوی ازانحاموجبات تسهیل ایجاد زیان رافراهم نموده ویابه اضافه شدن آن کمک ویاوضعیت واردکننده زیان را تشدیدکرده باشددادگاه می تواندمیزان خسارت راتخفیف دهدلذادادگاه بنابه استدلال فوق جهت تعیین درجه تقصیربیمه گذاردرمیزان ورودخسارت به اتومبیلش جلب نظرکارشناس بعمل آورده وبااعتراض خواهان قرارارجاع امربه هیئت کارشناسان راصادرنموده باتوجه به اینکه کارشناسان منتخب در نظریه خودهردوراننده رابعلت ترکیب وتقارن خطای ارتکابی ضامن پرداخت خسارت دانسته اندومیزان تقصیردوراننده رامساوی اعلام داشته اندوبا عنایت به اینکه نظریه واصله مصون ازتعرض طرفین باقیمانده وبااوضاع و احوال محقق قضیه نیزمغایرتی نداردوباالتفات به اینکه بیمه گذارحسب اقرارنامه عادی پیوست پرونده کلیه حقوق ناشی ازتصادف رابه شرکت خواهان واگذارنموده وخواهان حسب منطوق ماده 30 قانون بیمه قائم مقام بیمه گذار محسوب می گرددعلیهذا دعوی اقامه شده تامیزان نظرکارشناسان بنظرثابت تشخیص مستندابه موادمرقوم وماده 40 قانون دیات خوانده محکوم است مبلغ نودوسه هزاروهفتصدریال بابت اصل خواسته ومبلغ بیست وششهزارونهصدو هفتادبابت هزینه دادرسی ودفتروحق الزحمه کارشناس درحق خواهان بپردازد دعوی به زایدازموردحکم محکوم به بطلان است .این رای حضوری است .
رئیس شعبه 53 دادگاه حقوقی دوتهران - مهدی نیک فر

مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 202-203

37

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 714

تاریخ تصویب : 1365/10/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.