جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 4807/7 ح 9/6/42
وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/7/42 بنابر پیشنهاد شماره 27862 - 13/7/42 وزارت دادگستری تصویب نمودند:
وزارت دادگستری مجاز است مازاد وجوه حاصل از اجراء تصویب نامه شماره 930/ ت 11/2 1341 را پس از پرداخت هزینه های مذکور در تصویب نامه مزبور بمصرف پرداخت هزینه های لازم برای انجام وظائف دادستانها مذکور در ماده 1224 قانون مدنی و مواد 99 و 113 قانون امور حسبی برساند.
وجوه حاصل از اجراء این تصویب نامه در هر حوزه دادگاه شهرستان در اختیار دادستان شهرستان مربوطه قرار خواهد گرفت که طبق آئین نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود بمصارف مقرر برسد.
وزارت دادگستری مأمور اجراء این تصویب نامه قانونی بوده و مکلف است لایحه تحصیل مجوز قانونی آنرا بمجلسین تقدیم نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5475
تاریخ تصویب :
1342/07/13
تاریخ ابلاغ :
1342/09/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :