×

نظامنامه راجع به طرز تشکیل و اداره امور دفتر سرپرستی دادسراها

نظامنامه راجع به طرز تشکیل و اداره امور دفتر سرپرستی دادسراها

نظامنامه-راجع-به-طرز-تشکیل-و-اداره-امور-دفتر-سرپرستی-دادسراها
شماره 15689 26/9/1342
وزارت دادگستری
نظر بماده 6 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب دی ماه 1351 هیات وزیران در جلسه مورخ 8/2/1341 به پیشنهاد شماره 381/7 - 19/1/1341 وزارت دادگستری نظامنامه راجع به طرز تشکیل و اداره امور دفتر سرپرستی دادسراها را بشرح زیر تصویب نمودند:
1 - وزارت دادگستری مجاز است وجوه متعلق به صغار و مجائین و غائب مفقود الاثر و اشخاص مجهول الوراث را که بطور امانت در صندوق اداره امور سرپرستی دادسرها موقتاَ نگاهداری میشود مادام که وجوه مزبور از طرف نماینده قانونی اشخاص فوق الذکر مطالبه نشده در حساب سپرده بانک ملی ایران تودیع و سود حاصل را بمصرف هزینه های مربوط بپرداخت حق الزحمه کارکنان غیر مستخدم ادارات مزبور برساند.
2 - در افتتاح حساب سپرده مزبور وزارت دادگستری ترتیبی خواهد داد که بمحض مطالبه وجوه تودیع شده از طرف اشخاصی که قانوناَ
مجاز در تصرف آن میباشند وجوه متعلق بصغار و مجانین و غائب مفقود الاثر در اختیار نماینده قانونی آنان قرارگیرد.
3 - آن قسمت از نظامنامه شماره 2782 - 3/7/16 هیات وزیران که مغایر با مقررات این نظامنامه میباشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 5491

تاریخ تصویب : 1341/02/08

تاریخ ابلاغ : 1342/09/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.