جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.تاریخ 1/7/74 شماره دادنامه 109 کلاسه پرونده 74/55

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دولت را مکلف به اجرای مفادماده 7 قانون مزبورازتاریخ 1/1/70 براساس ضوابط ومقررات مربوطه نموده است ، لذا آرا شعب چهارم وهفدهم دیوان که متضمن معنی فوق می باشد، مطابق مقررات تشخیص داده می شود.این رای مستندابه ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فرودسی پور

* سابقه *
شماره ه/74/55 7/8/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای علی گدامحمدیان .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 6و6و17دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه ششم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/1346موضوع شکایت آقای علی گدامحمدیان بطرفیت آموزش وپرورش بابل بخواسته مابه التفاوت اضافه کاراز572ریال به 938ریال برای 130ساعت اضافه کاری سال 70جمعابه مبلغ 230580ریال به شرح دادنامه مشاره 213-10/3/74چنین رای صادرنموده است ،نظربه اینکه ماده 7قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصو 13/6/70دولت رامکلف به تغییرواصلاح درصدویامیزان پرداخت فوق العاده های موضوع مادتین 39 و40 قانون استخدام کشوری بطورمطلق ننموده ، بلکه درحدوداعتبارات مصوب تکلیف نموده است وقبل ازتعیین ومیزان اعتبارات مصوبه میزان تغییرواصلاح مشخص نیست وازطرفی ماده 23آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکرنیزبیان داشته فوق العاده های موضوع مواد 39 و40 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری تاقبل ازابلاغ تغییرات واصلاحات مربوط به میزان موردعمل درتاریخ 1/1/70 قابل پرداخت خواهدبود،بنابراین قبل ازاصلاح و تغییرقانونی موضوع ماده 7 تقاضای شاکی دائربرپرداخت مابه التفاوت فوق العاده ساعات کاراضافی وجهه قانونی نداشته ورای به ردشکایت صادرو اعلام می گردد.
ب شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/1911موضوع شکایت آقای نقی بنیان بطرفیت وزارت آموزش وپرورش بخواسته پرداخت مابه التفاوت اضافه کارساعتی به شرح دادنامه شماره 1878-23/11/72چنین رای صادرنموده است ،نظربه اینکه بااجرای قانون نظام هماهنگ حقوق ومزایای شاکی از ابتدای سال 1370 افزایش حاصل نموده ،فوق العاده اضافه کارطبق آئین نامه اضافه کارساعتی شامل مجموع حقوق ،تفاوت حقوق ومزایای مستمرمی گرددوبا التفات به اینکه افزایش حقوق ومزایاقهراموجب اضافه شدن فوق العاده اضافه کاری می گرددوگذشت سالی مالی وتنگنای اعتباری مانع پرداخت حق مسلم شاکی که ازطریق قانون برقرارگردیده نخواهدشد،لذاشکایت وارد تشخیص وحکم به استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت اضافه کارساعتی موردشکایت صادرواعلام می گردد.
ج - شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/1104و72/1105موضوع شکایت آقای محمودمکاریان طبری وعلی محمدپوربطرفیت آموزش وپرورش بابل بخواسته مابه التفاوت اضافه کارساعتی براساس قانون نظام هماهنگ بشرح دادنامه های شماره 386-3/5/73و387-3/5/73چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به ماده 19و7 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 24/6/70مجلس شورای اسلامی فوق العاده اضافه کارساعتی مستخدمین دولت مربوط به سال 70از1/1/70قابل پرداخت بوده وگذشت سال مالی وغیره مسقط حق قانونی آنان ومجوزعدم پرداخت فوق العاده مذکوربه نامبردگان نمی باشدبناعلیهذاخواسته شاکی موجه است وحکم به ورودشکایت وی صادرو لزوم پرداخت مابه التفاوت وجوه مربوطه طبق مقررات به مشارالیه اعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدورای می نماید.

مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره : 10/10/148071374
6
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
109
تاریخ تصویب :
1374/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :