جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 21930/6 14/12/42
اصلاح آئین نامه مصوب 24/11/42 مجله حقوقی وزارت دادگستری
قسمت دوم آئین نامه مصوب 24/11/1342 بشرح ذیل تصحیح می شود.
2 - ماده سوم آئین نامه به شرح ذیل اصلاح میشود.
ماده 3 - مجله در مواعدی که از طرف هیات مدیره تعیین و بتصویب وزارت دادگستری تهیه و چاپ شود و بامضای مدیر مسئول و یا کسی که وزارت دادگستری موافقت دارد برسد.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5557
تاریخ تصویب :
1342/12/14
تاریخ ابلاغ :
1342/12/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :