×

اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری

اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری

اصلاح-آئین-نامه-مجله-حقوقی-وزارت-دادگستری-

وکیل


شماره20258 24/11/42
اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری مصوب 29/9/41
آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری مصوب 29/9/1341 مندرج در شماره 5213 - 15/10/41 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران بشرح مندرج در ذیل اصلاح میشود.
1 - ماده(1 ) آئین نامه مصوب 29/9/41 که در مواد بعد فقط باذکر آئین نامه به آن اشاره خواهد شد باین شرح اصلاح میشود.
ناده 1 - منظور از انتشار مجله حقوقی وزارت دادگستری بحث در باره کلیه مسائل و امور مربوط به علم حقوق و فن قضا میباشد.
2 - ماده (2) آئین نامه بشرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 2 - مجله در مواعدی که از طرف هیأت مدیره تعیین و بتصویب وزارت دادگستری میرسد منتشر میشود.و سرمقاله آن باید با تصویب وزارت دادگستری تهیه و چاپ شود و به امصای مدیر مسئول یا کسی که وزارت دادگستری موافقت دارد برسد.
تبصره : قسمتی از مطالب مجله که لازم است در زمانی کمتر از مدت بین انتشار دومجله باطلاع قضات و سازمانهای قضائی و اداری وزارت دادگستری برسد بصورت جزوات منضم بمجله منتشر خواهد شد.
3 - تبصره : ذیل ماده 5 آئین نامه ملغی و تبصره های ذیل بماده مزبور افزوده می شود.
تبصره 1 : هر کس که سه مقاله او در مجله حقوقی وزارت دادگستری درج شود عضوهیات تحریریه مجله شناخته میشود.
تبصره 2 : هریک از قضات که درخواست ترفیع کرده و مقاله ای بقلم اودر مجله چاپ شده باشد کمیسیون مقدماتی ترفیعات بوسیله اداره کارگزینی پس از موافقت با ترفیع او مراتب را باطلاع دادگاه انتظامی قضات میرساند تا ضمن سایر عوامل احراز کننده ترقی علمی قاضی مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.
4 - ماده 6 آئین نامه بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 6 - وزیردادگستری هفت تن از قضات را برای عضویت درهیأت مدیره مجله حقوقی تعیین و احکام مأموریت آنان را صادر میکند.
تبصره 1 : هیأت مدیره دارای دو نفرعضو مشاور میباشد کهاز بین استادان دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری از طرف وزیر دادگستری انتخاب و احکام آنان صادر میشود.
تبصره 2 : هیات مدیره از بین اعضاء غیر مشاور و غیر ثابت یک نفر را بعنوان رئیس ویکنفر را بعنوان نایب رئیس و یک نفر را بعنوان دبیر انتخاب و بوزارت دادگستری جهت صدور ابلاغ معرفی می نماید.
تبصره 3 : وظائف هیات مدیره عبارتست از نوشتن یا ترجمه مقالات و یارسیدگی به مقالات وارده و اظهار نظر درباره قابل درج بودن آنها و اتخاذ تصمیم در باره پیشنهاد هائی که بنظر مدیر مسئول مجله طرح آن در هیات مدیره لازم است.
تبصره 4 : هیات مدیره باید لااقل هر هفته با حصور مدیر مسئول مجله تشکیل جلسه داده و ازمذاکرات وتصمیمات و اقداماتی که صورت گرفته صورتجلسه تنظیم نماید.
تبصره 5 : رئیس اداره فنی عضو ثابت هیات مدیره مببباشد.
5 - ماده ( 7 )آئین نامه بشرح ذیل اصلاح میوشد:
ماده 7 - وظایف هیات تحریریه عبارتست از نوشتن یا ترجمه مقالات.
6 - ماده (8) آئین نامه بشرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 8 - مدیر مسئولمجله در صورتی که چاپ مقاله ای را که بتصویبهیات مدیره رسیده صلاح و مناسب نداند موضوع را درهیات مدیره طرح مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد پس از گزارش جریان طبق دستور وزارت دادگستری اقدام میکند.
7 - تبصره ذیل بماده ( 9 ) آئین نامه اضافه میشود.
تبصره :به مقالات و ترجمه هائی که ار فروردین ماه سال 1343 در مجله حقوقی وزارت دادگستری چاپ خواهد شد برای هر صفحه کامل مجله جهت مقالات پانصد ریال وبرای ترجمه ها جهار صد ریال بنویسنده و یا مترجم پرداخت خواهد شد.
8 - ماده ( 11 ) آئین نامه بشرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 11 - مقالاتی که در مجله حقوقی درج میشود باید حاوی یکیاز مطالب ذیل بشاد.
1 - مقالات نظری ، مقالات نظری مقالاتی است که از نظر حقوقی یا شامل فرضیه ای بدیع است و یادرآن نظریه ها و اصول و مبانی حقوق جزا وحقوق مدنی و حقوق تجارت و اصول محاکمات و طرحهای قانونیومقررات ثبت اسناد و املاک و امور حسبی وسایر قوانین و مقررات جاری کشور وبطور کلی آنچه که عنوان نظری برآن اطلاق میشود مستدلا بنحوی مورد بحث رار میگیرد که نتیجه آن را بامسائل علمی و روزمره تماس داشته باشد.
2 - بحث در مشکلات حقوقی به معنی اعم مانند مشکلات قانونی که محاکم و ادارات در عمل با آنها روبرو شده و میشوند ومسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی و عمومی تا آنجا که مربوط بکار محاکم و تنظیم قرادادهای بین المللی است و مسائل مربوط به رشته های حقوقی ارجهاتی که با زندگی قضائی اجتماع تماس دارد.
3 - مقالات تاریخی ، مشتمل برموضوعات مندرج در ذیل میباشد:
الف : محاکمات تاریخی نظیر محاکمات نورنبرگ و محاکمه سقراط
ب : سلوک قضات وروشدادرسی در گذشته.
ج : شرح اصولقوانین و نظامات سابق ملل وتوضیح عوامل مؤثردر
تنظیم آن.
د : تحول قواعد حقوقی و اشکال مختلف یک قاعده در حقوق کشور های مختلف با یک کشور در حدودی که مطالعه تحولات آنها در پایان متصل بوضع حقوقی کنونی اجتماع ایران باشد یا به نحوی از انحاءدر تفسیر قوانین ما بکار آید و یا برای اصلاحات بعدی آنها مؤثرباشد.
4 - حقوق مقایسه - مقالات مربوط به حقوق مقایسه مقالاتی است که ناظر بسنجش اصول ومبانیرمهم حقوقی درسیستم های حقوقی زنده جهان وایران یا جبران نقص یا سکوت قوانین کشور بطورصریع و متناسب اظهار نظر مستدل نماید.
5 - معرفی علمای حقوق - در مقالات مربوط بمعرفی علمای حقوق باید یکی از علمای حقوقی باید یکی از علمای حقوق داخل یا خارج معرفی شود وتألیفات سودمند و ابتکاری واسلوب های ابداعی و شیوه تحقیقات و اهمیت کار آنان به قلم ساده و بصورت مستند و روان و بطور خلاصه تشریح گردد.
6 - نقد رویه قضائی - در مقالات مربوط برویه قضائی باید مبانی و اصول حقوقی احکام ذکرشود و موادی که مستند آنها است تصریح و حکم برآنها منطبق گردد.
7 - معرفی کتابهای حقوقی - مقالات مربوط بمعرفی کتابهای حقوقی باید شامل خلاصه ای از کتاب و ذکر فصول وقسمت ها و درصورت امکان انتقادی از آن باشد وبالاخره بایدبطور جامع الاطراف ارزشکتاب برا یخوانند گان نتیجه گیری شود.
8 - خبرهای حقوقی جهان - در مقالات مربوط بخبرهای حقوقی در صورت امکان باید تفسیر این اخبار نیز ذکرشود.
9 - قانون گذاری درایران و جهان - مقالات مربوط به قانونگذاری ناظر بطرز تدوین قانون درایران و جهان بایدباشد و مقدمات آن یعنی روح مذاکرات مقدماتی از هر جهت تشریح گردد.
10 - علوم جزائی - مقالات مربوط به علوم جزائی ناظر بمسائلی حقوق جزا و زندانها و جرم شناسی و کشف جرم است .
9 - ماده (12 ) آئین نامه بشرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 12 - مجله حقوقی وزارت دادگستری دارای قطع (18×24 ) و لااقل 120 صفحه برحق التحریر پاداشی از طرف وزارت دادگستری پرداخته خواهد شد.
10 - مقررات مغایر این آئین نامه از تاریخ تصویب آن ملغی میباشد.
وزیر دادگستری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 5543

تاریخ تصویب : 1342/11/24

تاریخ ابلاغ : 1342/12/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.