جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 40386 30/6/42
وزارت کشور
هیات وزیران در جاسه مورخ 25/6/42 بنا به پیشنهاد شماره 2932 - 25/6/46 وزارت کشور و موافقت شماره 24/14442 - 24/6/42 وزارت دارائی تصویب نمودند ازاول آبانماه 1342 افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور از لحاظ کلیه مقررات استخدامی عیناَ مانند افسران و درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور تابع قانون استخدام مورد عمل نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
تبصره 1 : در صورتیکه حقوق و حق گماشته و حق لیسانس فعلی افسران شهربانی بیش از حقوق و مزایای مقرر در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد پرداخت مابه التفاوت مادام که حقوق درجه آنان و مزایای مربوطه از دریافتی فعلی کمتر باشد بلامانع است.
تبصره 2 : حقوق درجه داران و افراد شهربانی برابر جدول زیر است.
درجه حداقل توقف در درجات حقوق درجه
پاسبان 3 ---- 3600 ریال
« 2 2 سال 3800 ریال
« 1 2 « 4000 ریال
سرپاسبان 3 3 « 4300 ریال
« 2 3 « 4600 ریال
« 1 3 « 4900 ریال
استوار 2 4 « 5300 ریال
« 1 3 « 5600 ریال
حقوق پاسبان سوم برابر است با مبنا ( 2000 ریال ) باضافه هشتاد
درصد بعنوان سختی معیشت ( 3600- 1600+2000 ریال ) حقوق افراد و درجه داران شهربانی کل کشور برابر است با حقوق درجه ماقبل بعلاوه 5 % مبنا در حداقلتوقف حقوق درجه ستوان سومی برابر است با حقوق درجه ماقبل بعلاوه 10 % مبنا ( 5800 - 200+ 5600 ریال )
تبصره 3 : بازنشستگان موظفین ومستمری بگیران فعلی شهربانی کل کشور مشمولمقررات این تصویب نامه نمیباشند و مقرری آنان کماکان بمأخذ فعلی از مخلهائی که قبلاَ پرداخت میشده نأدیه خواهد شد.
تبصره 4 - تفاوت حقوق افسران و درجه داران وافرادشهربانی و صدی ده کسور متعلقه از اول آبان ماه 1342 از بودجه شهربانی کل کشور پرداخت میگردد.
تبصره 5 - بوزارت دارائی اجازه داده میشود وجوهی را که بابت جیره افراد و درجه داران شهربانی از محل ردیف 16 قسمت سوم بودجه سال 1342 کل کشور پرداخت مینموده برای تأمین قسمتی از تفاوت حقوق آنان در پنح ماهه آخر سال جاری باختیار شهربانی کل کشور بگذارد.
تبصره 6 : به شهربانی کل کشور اجازه داده می شود جیره نقدی موضوع تبصره (31 ) بودجه سال 1340 کل کشور را از بودجه خود بافراد شهربانی پرداخت نماید تبصره مزبور شامل درجه داران شهربانی نمیگردد.
تبصره 7 : از تاریخ صدور این تصویب نامه جایگزین قانون کلیه مقررانی که مغایر این تصویب نامه است لغو و بلااثر میگردد.
وزارت کشور مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه را تقدیم نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیراست.
ازطرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :