جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

نمره 5732 10/12/1310
مواد راجع به دیوان عمال دولت
نظر باختیارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه سی ام آبانماه 1308 مواد ذیل تصویب و از دوازدهم اسفند ماه 1310 بموقع اجراءگذارده میشود :
ماده اول - مدعی العموم دیوان جزا بمحض آنکه از وقوع جرمی که رسیدگی بآن داخل در صلاحیت دیوان جزاء است مطلع شد و قرائن و امارات را برای تحقیقات کافی دید میتواند بدون ارجاع امر بمستنطق شخصاً یا بوسیله نماینده کلیه تحقیقات و اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم است بعمل آورد و همچنین بعد از ارجاع کار بمستنطق نیز میتواند هر قسمت از تحقیقات را که لازم بداند خود انجام داده و یا دستور مقتضی برای کشف جرم بمأمورین نظمیه یا مأمورین اداراتی که جزء وزارتخانه متبوعه متهم هستد و یا بمأمورین قضائی و اداری عدلیه بدهی و پس از آن که تحقیقات را کامل دید لدی الاقتضاء بدون مراجعه بمستنطق و اعم از اینکه جرم جنحه باشد یا جنایت ادعانامه تهیه کرده و دوسیه را برای محاکمه به محکمه بفرستد هرگاه محکمه تحقیقات را ناقص دید دستور تکمیل داده و دوسیه را به پارکه میفرستد تا مدعی العموم بیکی از وسائل مذکور در فوق تحقیقات را تکمیل نماید .
ماده 2 - مدعی العموم دیوان جزا در هر مرحله از تعقیب میتواند متهم را موقتاً توقیف کند . شکایت از این توقیف را فقط بوزیر عدلیه میتوان کرد .
ماده 3 - توقیف متهم در هر موردی که بدستور مدعی العموم دیوان جزا بعمل آمده باشد جز بدستور مدعی العموم مزبور و یا وزیر عدلیه رفع نخواهد شد .
ماده 4 - در مواردی که مستنطق معتقد بتوقیف است نظر خود را بموقع اجرا گذارده و در ظرف 24 ساعت بمدعی العموم اطلاع میدهد مدعی العموم درصورت موافقت با این نظر دستور توقیف متهم را میدهد و هرگاه با رأی مستنطق مخالف بود نظر خود را بمستنطق اطلاع میدهد تا اگر مشارالیه در رأی خود مبنی بر توقیف باقی بماند حل اختلاف از محکمه تقاضا شود - در این مورد محکمه ذیصلاحیت اگر تحقیقات در مرکز بعمل میآید یکی از شعب دیوان جزا و اگر در خارج از مرکز است محکمه بدایت محل تحقیقات خواهد بود متهم تا تعیین تکلیف از طرف محکمه در توقیف خواهد ماند .
ماده 5 - هرگاه مستنطق پس از توقیف متهم و تکمیل تحقیقات دیگر توقیف را لازم نداند باید بمدعی العموم رجوع نماید مدعی العموم در صورت موافقت دستور استخلاص متهم را میدهد .
ماده 6 - در مواردی که مستنطق مطابق مدلول مواد 128 و 129 اصول محاکمات جزا قرار التزام یا وجه الضمانه یا کفیل میدهد مطابق مقررات ذیل رفتار خواهد شد :
1 - التزام وقتی قبول میشود که متهم پرداخت وجه التزامی را در صورت تخلف تعهد نماید .
2 - میزان وجه التزام در هیچ مورد نباید از پنچ برابر وجهی که متهم بر فرض محکومیت از بایت اصل دادنی خواهد بود کمتر باشد .
3 - میزان وجه الضمانه که باید بودیعه داده شود و همچنین وجهی را که کفیل باید تعهد کند در هیچ مورد نباید کمتر از چهار برابر وجهی که متهم بر فرض محکومیت از بابت اصل دادنی خواهد شد کمتر باشد .
تبصره 1 - در مواردی نیز که مدعی العموم دیوان جزا (با نماینده او) متصدی تحقیقات است مقررات فقرات سه گانه فوق لازم الرعایه خواهد بود .
تبصره 2 - در صورتیکه متهم بتعهد خود عمل ننمود وجه التزام بدستور مدعی العموم دیوان جزا از دارائی متهم وصول خواهد شد هرگاه کفیل بتعهد خود عمل نکرد وجهی را که ضمانت کرده تا ده روز پس از اخطار مدعی العموم باید بپردازد والا بدستور مدعی العموم در توقیف خواهد ماند تا بدهی خود را پرداخت نماید .
ماده 7 - مفاد قرار التزام و وجه الضمانه و اخذ کفیل باید از طرف مستنطق در ظرف 24 ساعت برای اطلاع مدعی العموم ارسال شود اگر مدعی العموم معتقد تشدید یا تخفیف بود مستنطق تقاضای مدعی العموم را بموقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده 8 - پس از ختم تحقیقات در موردی که مدعی العموم و مستنطق دیوان جزا هر دو موافق در تعقیب باشند متهمین اصلی و شرکاء و معاونین در صورتیکه قبلاً توقیف نشده باشند بدستور مدعی العموم توقیف خواهند شد .
ماده 9 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از مرکز بعمل آید مدعی العموم دیوان جزا میتواند بمدعی العموم بدایت محل تحقیقات یا بیکی از مأمورین دیگر دولت در آن محل راجع به موضوعی که مورد تعقیب است نمایندگی داده تمام یا قسمتی از اختیارات خود را باو واگذار نماید .
ماده 10- در صورتیکه بین مدعی العموم دیوان جزا و مستنطقین اعم از مستنطقین دیوان جزا یا مستنطقین دیگر راجع بموضوع صلاحیت اختلاف باشد حل اختلاف در یکی از شعب دیوان جزا بعمل خواهد آمد .
ماده 11 - جلب شاهد از طرف مستنطقین دیوان جزا محتاج بتحصیل موافقت قبلی مدعی العموم نخواهد بود ولی در صورتیکه مدعی العموم مخالف با جلب شاهد نبود مستنطق نظر او را بموقع اجرا گذارده مراتب را بوزیر عدلیه را پرت میدهد تا دستور مقتضی بمدعی العموم داده شود . داور - وزیر عدلیه
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :