جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


نمره 4555-1698 13/4/1310
بموجب ماده 16 قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر میدارد :
ماده 1 - حوزه ابتدائی طهران از این تاریخ به سه حوزه صلح محدود تقسیم میشود :
1 - صلح محدود تهران
2 - صلح محدود دماوند
3 - صلح محدود ورامین
ماده 2 - صلح محدود طهران به پنج شعبه تقسیم وامور مرجوعه بالسویه و بوسیله یکی از امناء صلح که بموجب ابلاغ جداگانه تعیین خواهد شد به شعب ارجاع میشود .
مهر وزارت عدلیه اعظم
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :