جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


نمره 18652 8/6/1310
نظر بماده هشتم قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 و نظر بماده 27 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مقرر میدارد :
ماده واحده - مادام که نظامنامه راجع بشرکتهای بیمه که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 مقرر است تصویب و منتشر شده است به شرکتهای بیمه عمر اجازه موقتی داده میشود که با رعایت مقررات مربوطه به ثبت شرکتها بعملیات خود ادامه دهند .
دوام عملیات شرکتهای مزبور بعد از تصویب و انتشار نظامنامه مذکور موکول بر این خواهد بود که شرکتهای بیمه عمر وضعیت خود را از هر حیث با مقررات آن نظامنامه تطبیق و تحصیل اجازه نمایند . هرگاه پس از تصویب نظامنامه مربوطه بشرکتهای بیمه عمر بشرکت بیمه ئی که ثبت شده اجازه قطعی داده نشود حق الثبت مأخوذ مسترد خواهد شد .
داور - وزیر عدلیه
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :