جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نمره 1181/1908 23/6/1310
نظر بماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 مقرر میدارد :
ماده 1 - محکمه که باید در هر محل برای اجراء مقررات ماده 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 تأسیس گردد تشکیل میشود از سه نفر به تعیین وزارت عدلیه :
1 - حاکم یا نایب الحکومه محل و در مراکز ایالات معاون ایالات یا یکنفر دیگر از اعضاء ایالتی بمعرفی 1 - والی 2 - طبیب صحیه 3 - یکنفر از مستخدمین قضائی یا اداری . ممکن است برای هر محکمه یک عضو علی البدل نیز از طرف وزارت عدلیه معین گردد .
تبصره - تعیین مستخدمینی که تابع وزارت عدلیه نباشند پس از جلب موافقت وزارتخانه متبوع آنها بعمل خواهد آمد .
ماده 2 - در هر محل سمت نمایندگی دولت برای تعقیب متخلفین از مقررات ماده 3 قانون ازدواج بعهده کسی خواهد بود که با رعایت تبصره ماده اول از طرف وزارت عدلیه معین میشود .
ماده 3 - تعقیب متخلفین از مقررات ماده 3 قانون مذکور مستقیماً در خود محکمه بعمل خواهد آمد بدون اینکه قبلا مستنطق در آن امر دخالت نماید .
ماده 4 - محکمه میتواند در موارد و بترتیبی که بموجب قوانین توقیف متهم جایز میباشد قرار توقیف صادر نماید قرار مزبور قابل استیناف بوده ولیکن استیناف از آن قرار مانع ادامه رسیدگی و صدور حکم در اصل قضیه نخواهد بود .
ماده 5 - شکایت استینافی که از احکام و قرارهای صادر از محاکم مذکور فوق بمحکمه ای مرکب از سه نفر که در تهران تأسیس میشود رجوع خواهد شد . رئیس و اعضاءو مدعی العموم محکمه را وزارت عدلیه بارعایت تبصره ماده اول تعیین مینماید لااقل یکنفر از اعضاء محکمه طبیب خواهد بود .
ماده 6 - سایر ترتیبات رسیدگی خواه در مرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی همان است که بموجب اصول محاکمات جزا برای رسیدگی بامور جنحه ای مقرر است .
ماده 7 - حوزه هر یک ازمحاکم را که بموجب ماده اول تشکیل میشود وزارت عدلیه در موقع تشکیل معین خواهد کرد .
داور - مهر وزارت عدلیه اعظم
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :