جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


نمره 1178/1909 23/6/1310
نظر به قانون ثبت شرکتها مصوبه دوم خرداد ماه 1310 مقرر میدارد:
ماده 1 - اگر در مدتی که بموجب بند اول ماده 2 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مقرر است شرکتهای خارجه نتوانند ترجمه مصدق اساسنامه خود را بزبان فارسی تهیه نماید شعبه ثبت شرکتها میتواند مواد اساسنامه را که بزبان غیر فارسی تهیه و ضمیمه تقاضانامه ثبت شده است قبول کند لیکن در اینصورت باید تقاضا کننه کتبا تعهد نماید که در ظرف دو ماه از تاریخ تقدیم تقاضا نامه ترجمه فارسی اساسنامه را به شعبه مذکور تسلیم خواهد نمود هرگاه در ظرف مدت مزبور تقاضا کننده به تعهد خود عمل ننمود شعبه ثبت شرکتها سواد اساسنامه را برای ترجمه به دارالترجمه وزارت عدلیه ارسال خواهد نمود و در اینصورت از تقاضا کننده دو برابر حق الترجمه که بموجب بند الف ماده 31 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مقرر است اخذ خواهد شد .
ماده 2 - ماده 28 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها بطریق ذیل تغییر مییابد :
ماده 28 - شرکتهای بیمه از هر قبیل و اعم از ایرانی و خارجی مکلفند کلیه قراردادهای مربوطه به بیمه را به زبان فارسی تنظیم نمایند و در مقابل بیمه شدگان ایران فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت .
مفاد این ماده در مورد قراردادهای بیمه ای رعایت خواهد شد که از اول آذر ماه 1310 به بعد منعقد گردد .
داور - مهر وزارت عدلیه اعظم
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :