جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


نمره 23823 13/8/1310
در تکمیل نظامنامه طرز اجراء ماده 3 قانون ازدواج مقرر میشود :
مدعی العموم محکمه ازدواج در موقع لزوم میتواند از ادارات نظمیه و امنیه و حکومتی بخواهد که تحقیقات مقدماتی و تفتیشات مخفی راجع به احراز وقوع جرم را بعمل آورند .
وزیر - عدلیه داور
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :