جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


نمره 25984 6/9/1310
نظر بماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب 1 مرداد 1310 در تکمیل و توضیح نظامنامه اجراء قانون ازدواج که در شماره 821 مجله رسمی منتشر شده است مقرر میدارد :
ماده واحده - احکام صادر از محاکمی که بدستور ماده سوم قانون ازدواج مصوب 23 امرداد ماه 1310 تأسیس شده یا بشود غیر قابل تمیز است اعم از اینکه قبل از این تاریخ صادر شده باشد و یا بعد .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :