جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


نمره 22674 6/9/1310
نظر به قانون تفسیر اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسی مصوب 26 امرداد ماه 1310 وزارت عدلیه مقرر میدارد :
ماده واحده - هر یک از قضائی که با رعایت ماده اول قانون تفسیر اصل 80 متمم قانون اساسی محل مأموریت آن ها تبدیل شده و در مدت مقرر بمحل مأموریت جدید نرود متمرد محسوب و بمجازات انتظامی از درجه چهار ببالا محکوم خواهد شد . حداقل مجازات ششماه انفصال موقت است .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :