جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


نمره 25759 6/9/1310
نظر بماده 8 قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد ماه 1310 شمسی مواد ذیل مقرر میشود :
ماده 1 - مدتی که بموجب ماده 28 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها برای تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی معین شده است تا اول بهمن ماه 1310 تمدید میشود و شرکتهای بیمه از هر قبیل اعم از ایرانی و خارجی مکلف هستند که از تاریخ مزبور قراردادهای مربوط به بیمه را به زبان فارسی یا با ترجمه به زبان فارسی تنظیم کند .
ماده 2 - شرکتهای بیمه خارجی از هر قبیل مکلفند در صورتی که بخواهند عملیات خود را در ایران ترک نمایند و یا در صورتیکه بعلت ورشکستگی یا بهر علت دیگری اصلا از ادامه عملیات خود صرفنظر کنند مراتب را کتباً به وزارت عدلیه اطلاع دهند وزارت عدلیه اطلاع دهند وزارت عدلیه باید برای تصفیه امور شرکتهای مزبوره در ایران مراتب را سه دفعه متوالی و به فاصله بیست روز هر دفعه در مجله رسمی و یک از جراید کثیرالانتشار طهران بخرج شرکت اعلان نماید.
ماده 3 - شرکتهای مزبور در ماده فوق باید صورت کاملی از کلیه اسناد بیمه که صاحبان آنها در ضمن جریان تصفیه خود را معرفی نکرده اند و همچنین اسناد بیمه که صاحبان آنها غایب بوده و یا بدون وارث معروف شرکت وفات کرده اند بوزارت عدلیه تسلیم نماید . وجوهی که شرکت باید باشخاص مذکور فوق بدهد اعم از آنکه وجوه مزبور عبارت باشد از حق بیمه هائی که تا آن تاریخ دریافت شده است و باید مسترد شود یا غیر آن در بانک معتبری که وزارت عدلیه در هر مورد کتباً بشرکت معرفی مینماید و دیعه گذاشته شده و بتدریجی که صاحبان اسناد که در وجوه مزبور محق میباشند خود را معرفی مینماید بآنها مسترد خواهد گردید . هر قسمت از وجوه مزبور که تا ده سال از تاریخ اولین اعلان مذکور در ماده 3 صاحبان اسناد بیمه دریافت ننموده باشند متعلق بدولت خواهد شد وزارت عدلیه میتواند بوسیله مأموری که معین میکند در امر تصفیه نظارت کند .
ماده 4 - صاحبان اسناد بیمه که در ضمن جریان تصفیه خود را معرفی نموده باشند میتوانند یا تقاضا نمایند که حق بیمه های آنها تماماً مسترد شود یا شرکت در ایران ضامن معتبری بدهد که از عهده کلیه تعهداتی که شرکت در مورد ورشکستگی صاحبان اسناد بیمه نقل کرده است برآید .
مگر در مورد ورشکستگی یا انحلال شرکت که در اینصورت مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :