جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


نمره 10296 11/9/1310
محکمه استیناف غرب
لزوماً خاطرنشان مینماید که کلیه بلوک درجزین جزء حوزه ابتدائی همدان است محکمه ابتدائی عراق صلاحیت دخالت در امور مربوطه به بلوک مزبور را نخواهد داشت .
وزیر عدلیه
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :