جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


نمره 27822 12/10/1310
نظر بماده 241 اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده مصوبه 27 بهمن ماه 1305
و نظر بماده 783 اصول محاکمات مصوب رمضان و ذیقعده 1329 قمری مقرر میدارد :
ماده اول - در هر مورد کلیه مخارج محاکمه در موقع تقدیم عرضحال تماماً پرداخته میشود و همچنین در مورد عرضحال های استینافی و تمیزی و اعاده محاکمه که نظر بتاریخ تقدیم مشمول ماده 68 قانون تسریع محاکمات مصوب 30 تیرماه 1309 نمیباشند بقیه مخارج محاکمه باید فوراً پس از صدور حکم مطالبه و وصول شود .
ماده 2 - عدم پرداخت بقیه مخارج محاکمه مانع از ابلاغ حکم و دادن سواد آن نخواهد بود و مدیران دفاتر باید بر طبق ماده 241 اصول محاکمات اصلاح شده عمل نمایند .
ماده 3 - وصول بقیه مخارج محاکمه بهمان طریقی بعمل خواهد آمد که برای وصول محکوم به یا وصول مالیات مقرر است .
ماده 4 - مقررات سابق که مخالف با این مواد باشد نسخ میشود .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :