×

وارث پسر،حاجب ازارث ندارد

وارث پسر،حاجب ازارث ندارد

وارث-پسر،حاجب-ازارث-ندارد
به تاریخ :9/12/73
شماره دادنامه :4488
مرجع رسیدگی :شعبه 69دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان :اکبر
خوانده :رضاواصغر
خواسته :اعتراض ثالث به گواهی حصروراثت
رای دادگاه
خواسته معترض ثالث ابطال دادنامه شماره 1344-19/3/70مباشد.معترض درتوضیح اعتراض خوداظهارکرده است که درگواهی حصروراثت به شماره فوق اسم اودرعدادوراث ذکرنشده حال آنکه به استنادرونوشت شناسنامه و اسشهادیه منضم به دادخواست ،فرزندمتوفی (محمد)بوده است دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی وملاحظه مستندات خواهان اعتراض ثالث ،خاصه شناسنامه وی که به نام محمدبه شناسنامه شماره 3510 که ازجهت تطبیق مشخصات متوفی صحیح می باشدبه عنوان پدرمعترض ذکرشده وملاحظه استشهادیه رسمی تنظیمی دردفترخانه 321تهران که درآن علاوه براسامی خواندگان این پرونده نام اکبر(معترض ثالث )بعنوان فرزندپسرمتوفی (محمد)ذکرشده و باتوجه به اظهارات احدازخواندگان که صریحامعترض رابرادرابی خود اعلام کرده است دادگاه انتساب خواهان معترض به مرحوم محمدرامسلم می داند ودرآن اختلافی ملاحظه نمی کند.بااین اوصاف چون پسر،حاجب ازارث نداردبه استنادماده 44قانون امورحسبی ومواد826و907قانون مدنی بااعلام بطلان دادنامه شماره 1344-29/3/70 وراث مرحوم محمدرامنحصربه اصغربه شناسنامه شماره 239رضابه شناسنامه شماره 29حمیدبه شماره شناسنامه 568 اکبرشناسنامه 236پسران متوفی اعظم شناسنامه 474اکرم شناسنامه شماره 3934اشرف شناسنامه شماره 121دختران متوفی رقیه شناسنامه 177همسرمتوفی اعلام ومقررمی دارداموال ماترک مرحوم پس ازکسرحقوق ودیونی که برترکه متعلق به شرح زیرتقسیم گردد:یک هشتم ازاموال منقول وبهاابنیه واشجار سهم همسرمتوفی مابقی به نسبت سهم دوبرابرسهم دخترمیان فرزندان متوفی تقسیم می شود.این رای قابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقی یک تهران می باشد. اعتباراین گواهی ازحیث مبلغ نامحدوداست .
دادرس شعبه 69دادگاه حقوقی دوتهران - محمدرضاکارکن

مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 218-219

37

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4488

تاریخ تصویب : 1373/12/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.