جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


نمره 4927 26/6/1310
وزارت جلیله پست و تلگراف و تلفن
هیئت وزراء در جلسه دهم شهریور ماه 1310 مقررات راجع به افتتاح دوره دوم مدرسه پست و تلگراف را از قرار ذیل تصویب نمودند :
مقررات راجع به افتتاح دوره دوم مدرسه پست و تلگراف
ماده 1 - تأسیس مدرسه پست و تلگراف برای تهیه اعضاء آگاه به علوم فنی و اداری پست و تلگراف بوده و از تاریخ تأسیس مدرسه (آبانماه 1307) فقط اشخاص ذیل بخدمت رسمی وزارت پست و تلگراف پذیرفته میشوند :
الف - محصلین دارای تصدیق سه ساله متوسطه که تحصیلات سال اول مدرسه را به پایان رسانده و سال دوم تحصیلات مدرسه را نیز بعنوان عضو مبتدی طی کرده با موافقت از عده امتحان نهائی برآیند .
ب - دارندگان دیپلم - لیسانس ببالا .
ج - محصلین دارای تصدیق شش ساله ابتدائی که تحصیلات سه سال مدرسه را تمام کرده و در امتحان نهائی پذیرفته شده سپس یکسال برای تکمیل معلومات در شعب مختلفه اداری عمل کرده و یکسال نیر بعنوان عضو مبتدی خدمت نموده باشند .
د - مستخدمین بی رتبه وزارتخانه ها که در صورت حائز بودن شرایط ماده سوم ذیل در امتحان نهائی دوره دو ساله یا سه ساله مدرسه شرکت جسته و بخوبی از عهده امتحان برآیند .
تبصره - مستخدمین بی رتبه فعلی وزارت پست و تلگراف که قبل از تأسیس مدرسه بخدمت قبول شده اند در صورتی که واجد شرایط مقرره در قانون استخدام بوده یا بشوند از شرکت در امتحان نهائی مدرسه معاف بوده و استخدام رسمی آنها مطابق نظامنامه ای که در حدود مقررات قانون استخدام و تصویب وزارت پست و تلگراف رسیده باشد بعمل خواهد آمد .
ماده 2 - در مدت تحصیل در مدرسه بهر یک از دارندگان تصدیق دوره ابتدائی ماهیانه مبلغ چهار تومان و بهر یک از دارندگان تصدیق سه ساله اول متوسطه و بالاتر ماهیانه مبلغ شش تومان بعنوان کمک خرج و باضافه در سال دودست لباس بهریک از محصلین مزبور داده میشود .
ماده 3 - استخدام محصلین پس از فراغت از تحصیل و موفقیت در امتحان نهائی بقرار ذیل بعمل خواهد آمد :
1 - در صورتیکه صاحبان تصدیق سه ساله اول متوسطه و بالاتر در زمان ختم امتحان نهائی نوزده سال تمام از سنشان گذشته باشد سال دوم دوره مدرسه بمنزله خدمت ابتدائی مقرر در قانون استخدام محسوب شده و بعنوان عضو رسمی وارد خدمت خواهند گشت و هرگاه در آن موقع بسن نوزده سال تمام بالغ نباشند تا زمانیکه به انتهای سن نوزده نرسیده اند بعنوان عضو مبتدی محسوب شده و معادل حقوق حداقل رتبه یک را بطریق روز مزد دریافت نموده و از ابتدای سن بیست سالگی عضو رسمی خواهند بود .
ب - محصل دارای تصدیق شش ساله ابتدائی پس از طی دوره سه ساله مدرسه (که بمنزله 3 سال اول متوسطه است) و موفقیت در امتحان نهائی مدت یکسال برای تکمیل معلومات در شعب مختلف اداری مشغول بوده پس از آن در صورت بلوغ بسن نوزده سال مدت یکسال بعنوان عضو مبتدی بخدمت اشتغال ورزیده و از ابتدای سن بیست سال بخدمت رسمی پذیرفته میشود هرگاه در آن موقع سن نوزده بالغ نباشد تا بلوغ بسن نوزده عنوان روز مزد خواهد داشت حقوق محصل مزبور پس از ختم دوره مدرسه و دعوت بخدمت تا انتهای خدمت ابتدائی ماهیانه بیست تومان به رسم روزمزدی تأدیه میگردد .
ماده 4 - هر یک از محصلین مکلف است پس از فراغت از تحصیل مدت 5 سال بخدمت وزارت پست و تلگراف اشتغال ورزد در صورت تخلف از این وظیفه ماهی ده تومان از بابت حق التعلیم مدت تحصیل در مدرسه از اواخذ خواهد گردید.
ماده 5 - بوزارت پست و تلگراف و تلفون اجازه داده میشود در هردوره شرایط مسابقه را در صورت لزوم مطابق احتیاجات وقت تعیین نماید .
ماده 6 - نظامنامه سابق مدرسه پست و تلگراف و ماده 3 نظامنامه اختصاصی وزارت پست و تلگراف که در جلسه 27 خرداد ماه 1307 بتصویب هیئت وزراء رسیده منسوخ است .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :