جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


نمره 8130 12/11/1310
وزارت جلیله مالیه
هیئت وزراء در جلسه 25 دیماه 1310 به جای مواد 2 و 3 و 7 و 8و 32و36و37و 38و 39و 43و 45و 48و 49 نظامنامه دیوان محاکمات مواد ذیل را تصویب نمودند:
ماده 2- دیوان محاکمات مالیه مرکب خواهد بود از یک رئیس دیوان محاکمات و یک شعبه تجدیدنظر و سه شعبه بدوی و مدعی عمومی و دفتر- شعبه تجدید- نظر مرکب خواهد بود از یک رئیس و دو عضو. هر یک از شعب بدوی دارای یک نفر حاکم خواهد بود و برای شعبات مزبوره 4 عضو علیالبدل تعیین خواهد شد.
ماده 3- در غیبت رئیس شعبه تجدیدنظر وظایف او را عضوی که از حیث رتبه و در صورت تساوی رتبه از حیث قدمت خدمت در رتبه مقدم است انجام خواهد داد.
ماده 7- وظایف و اختیارات رئیس دیوان محاکمات از قرار ذیل است:
1- تقسیم کار بین شعب.
2- اجراء مقررات اداری و نظارت در امور دیوان محاکمات و مراقبت در حسن جریان آن و ا نجام وظایف مرجوعه از طرف رؤساء محاکم و دادن دستورهای لازم به مدیر دفتر.
3- امضاء کلیه مکاتب اداری و متحدالمالهای صادر از دیوان محاکمات و امضاء مینوتهائی که مقتضی است پاکنویس آن بامضاء وزیر مالیه برسد.
4- تعیین قائم مقام عضو غایب و معذور از بین اعضاء اصلی یا علیالبدل.
5- تهیه و تنظیم احصائیه ماهیانه و سالیانه و کارهای انجام شده در شعب بدوی و تجدیدنظر و تقدیم آن به وزیر مالیه.
6- تهیه و تقدیم بودجه دیوان محاکمات به مقام وزارت و پیشنهاد اضافه یا ترفیع برای اعضاء دیوان مزبور و همچنین پیشنهاد راجع به انتقال آنها.
7- رئیس دیوان محاکمات علاوه بر یک نفر معاون که برای انجام امور اداری خواهد داشت یک نفر از مفتشین وزارتی هم که به امور قضائی آشنائی داشته باشد برای تفتیش در امور دیوان محاکمات در اختیارش خواهد بود.
8- هرگاه بر رئیس دیوان محاکمات سوء جریان امری یا اقدام سوء یکی از اعضاء دیوان محاکمات معلوم شود لزوم تعقیب عضو یا اعضاء خاطی را به مقام وزارت راپرت داده و پس از تصویب وزیر مالیه برطبق مقررات نظامنامه محاکمات اداری اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.
9- هرگاه به رئیس دیوان محاکمات معلوم شود که بدون جهت در دادن رأی نسبت به یک موضوعی تأخیر شده کتبا توضیح میخواهد و رئیس تجدیدنظر یا حاکم محکمه بدوی مکلف است فورا علت تاخیر را کتبا توضیح دهد و همچنین در موارد دیگر هم حق خواستن توضیح و بازخواست از سوءجریان امور و بطوء در کار و عدم رعایت انتظامات لازمه و غفلت از وظایف از طرف رؤساء و اعضاء محاکم را دارد و بطور کلی رئیس دیوان محاکمات مسئول جریان کار از هر حیث میباشد.
10- در مواردی که رئیس دیوان محاکمات لازم بداند برای مشاوره در یک امری جلسه عمومی مرکب از اعضاء محاکم تحت ریاست خود تشکیل خواهد داد.
ماده 8- رئیس دیوان محاکمات میتوان لدیالاقتضاء شعبه تجدیدنظر را تحت ریاست خود تشکیل داده و در رسیدگی و دادن رأی شرکت نماید در اینصورت یکنفر از شعبه به حکم قرعه خارج میشود.
ماده 33- کلیه اوراق صادره از محاکم اعم از احضاریه و احکام و قرارها و غیره را مدیر دفتر توسط مأمورین مخصوص یا اداره مالیه که اقامتگاه موقتی یا دائمی طرف در حوزه آن واقع است ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعی علیه در خارجه باشد بوسیله مأمورین وزارت امورخارجه تبلیغ خواهد شد.
تبصره- اداره مالیه مربوطه مکلف است کلیه اوراق مذکوره فوق را پس از آنکه برؤیت طرف رسانید فورا به دفتر دیوان محاکمات اعاده دهد و همچنین پس از تسلیم نسخه ثانی عرضحال و ضمائم آن رسید آنرا گرفته فورا به دفتر مزبور ارسال دارد.
ماده 36- حاکم محکمه هرگاه لازم بداند توضیحات لازمه را از طرفین دعوی چه قبل از اعلان ختم محاکمه و چه بعد از آن خواهد خواست ولی این توضیح نباید موجب تأخیر صدور رأی بیش از مدت پنج روز مقرر در ماده 38 بشود.
ماده 37- کلیه مذاکراتی که در محکمه میشود باید با اجازه حاکم محکمه بوده و خارج از موضوع و زائد و مکرر نباشد و تقریرنویس محکمه آنرا در صورت مجلس بنویسد- صورت مجلس مزبور باید بامضاء تقریرنویس و طرفین دعوی و حاکم محکمه برسد.
ماده 38- پس از اینکه محکمه مذاکرات را کافی دانست محاکمه را ختم و در ظرف پنج روز رأی خواهد داد و بیش از مدت مزبوره تأخیر در صدور رأی جایز نیست.
ماده 39- محکمه حق ندارد پس از امضاء، رأی خود را تغییر دهد.
ماده 43- برای مهرکردن احکام و قرارها هر یک از شعب دارای مهر مخصوصی خواهد بود. مهر شعبه تجدیدنظر در ضبط رئیس محکمه و مهر سایر شعبات در ضبط حاکم محکمه خواهد بود. رئیس شعبه تجدیدنظر و حکام محاکم بدوی میتوانند مراسلاتی بامضاء خود بعنوان طرفین دعوی و حکم و غیره و نظائر آن در مواقع لازمه صادر نماید.
ماده 45- عرضحال تجدیدنظر بدفتر داده میشود دفتر مزبور نسخه ثانی آنرا در صورتیکه در مدت قانونی داده شده باشد برای طرف مینویسد که در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ یکروز) جواب ارسال دارد والا بجریان نینداخته و دهنده آنرا مستحضر خواهد نمود تقاضاکننده تجدیدنظر ضمن لایحه اعتراضیه و طرف ضمن لایحه جوابیه میتوانند بدلائل و اسناد دلائل جدید بشرط اینکه صریحا ذکر نمایند اسناد و دلائل چیست؟ و اصل یا سواد آنرا ضمیمه لوایح خود بنمایند و هرگاه عرضحال دهنده نسبت به جریان نگذاشتن عرضحال اعتراضی داشته باشد مدیر دفتر ورقه اعتراضیه را به شعبه تجدیدنظر برای رسیدگی میفرستد.
ماده 46- پس از وصول جواب یا گذشتن مدت مقرره مدیر دفتر در ظرف 3 روز دوسیه را به شعبه تجدیدنظر میفرستد.
ماده 48- یکنفر از قضاتی که جزء اکثریت بوده بانتخاب رئیس محکمه مامور انشاء حکم خواهد شد. عضو مزبور مکلف است منتهی در ظرف 3 روز پس از تاریخ صدور رأی حکم را تنظیم و بامضای رأی دهندگان برساند.
ماده 49- رئیس دیوان محاکمات از هر حکم قطعی یا قرار لازمالاجراء سوادی برای وزیر مالیه میفرستد وزیر مالیه مکلف است منتهی تا ده روز اجراء آنرا باداره مربوطه مرکزی امر نماید برای مدعی عمومی و اداره مربوطه نیز مستقیما سوادی از حکم یا قرار مزبور ارسال میشود.
تبصره- اداره مربوطه مرکزی پس از وصول امر وزارتی دایر باجراء حکم دستور اجراء آنرا مطابق مقررات به اداره مالیه مربوطه صادر مینماید.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :