جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


نمره 10-108 9و1و1311
نظامنامه وکلای محدود عدلیه
وزارت عدلیه بموجب ماده 2 قانون نهم مرداد ماه 1309 مقرر میدارد:
ماده 1- اشخاصی که بخواهند در نقاط مذکور در این نظامنامه و یا نقاطی که بعدا معین و اعلان میشود وکیل محدود باشند باید در ظرف مدت مذکور در ماده 2 به عدلیه محل تقاضانامه بدهند.
ماده 2- به داوطلبان وکالت در نقاطی که در ماده 10 این نظامنامه معین شده تا آخر خردادماه 1310 و به داوطلبان نقاطی که بعدا ابلاغ شود از تاریخ انتشار ابلاغ تا دو ماه برای دادن تقاضانامه مهلت داده میشود پس از انقضای مهلت تقاضانامه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 3- عدلیه هر محل تا پنج روز پس از انقضای مهلت کلیه تقاضانامه های واصله برای اداره احصائیه امور قضائی ارسال خواهد داشت.
ماده 4- پس از وصول تقاضانامه ها اداره احصائیه امور قضائی سئوالاتی را از قوانین حقوقی و جزائی و تجاری بطوری که از جواب آنها درجه فهم و استنباط تقاضاکنندگان نسبت به قوانین معلوم شود تهیه و در پاکت ممهور برای عدلیه محل ارسال می دارد.
ماده 5- رئیس عدلیه محل کمیسیونی مرکب از اشخاصی که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد تشکیل داده و با حضور داوطلبان پاکت مزبور را مفتوح و سؤالات را برای نوشتن جواب به هر یک از داوطلبان خواهد داد عین جوابها با حضور کمیسیون در پاکت گذارده شده و به مهر اعضاء کمیسیون بضمیمه صورتمجلس و راپورت جامعی نسبت به سوابق و اخلاق داوطلبان از طرف کمیسیون مزبور تنظیم خواهد شد باداره احصائیه ایفاد می شود.
تبصره - داوطلبان در موقع نوشتن جواب در مراجعه به قوانین آزاد خواهند بود.
ماده 6- جوابهای واصله بوسیله کمیسیونی که از طرف وزارت عدلیه معین می شود مطالعه شده و برای هر داوطلب نمره معین خواهد شد.
ماده 7- باشخاصی که بموجب رأی کمیسیون قابل وکالت معین شده اند از طرف وزارت عدلیه جواز وکالت محدود داده خواهد شد.
تبصره- اجازه نامه ها مطابق ماده یکصدو دو قانون اصول تشکیلات عدلیه تمبر می شود.
ماده 8- وکلاء محدود تابع کلیه نظامات و مقررات مربوطه بوکلای عدلیه هستند.
ماده 9- وکلاء محدود نمیتوانند خارج از حوزه قضائی که در جواز آنها قید گردیده وکالت نمایند.
ماده 10- حوزههائی که وکلاء محدود می توانند در آن وکالت نمایند عبارت است از خوی- مراغه- ساوجبلاغ- قوچان- ترشیز- زاهدان- رفسنجان- بم- آباده- بوشهر- بندرعباس- محمره- شهرضا- نجف آباد و هر حوزهای که در آتیه وزارت عدلیه معین و اعلان نماید.
ماده 11- این نظامنامه که مشتمل بر 11 ماده و دو تبصره است بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا است.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/01/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :