جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


نمره 8673 12و1و1310
وزارت جلیله داخله
نظامنامه ادویه سمیه
هیئت وزراء در جلسه 11 اسفندماه 1309 نظامنامه ادویه سمیه را بر طبق پیشنهاد وزارت داخله بشرح ذیل تصویب نمودند:
فصل اول- تجارت مواد سمی
ماده اول- خرید و فروش- ورود و ساختن و تهیه مواد سمی مذکوره در قسمت الف فهرست ضمیمه این نظامنامه ممنوع است مگر با اجازه اداره نظمیه اجازه مزبور با اطلاع و تصویب صحیه کل مملکتی از طرف اداره نظمیه داده میشود.
تبصره- محلول و ترکیباتی که از چند قلم مواد سمیه مذکوره در قسمت الف فهرست ضمیمه این نظامنامه ترکیب یافته بوسیله کارخانه های معروف دواسازی برای مصارف طبی تهیه و مقادیر مستعمله Dosage آن مطابق معلومات طبی تصریح شده باشد ورود و فروش و استعمال آن مشمول مقررات این نظامنامه نخواهد بود.
ماده دوم- تقاضای جواز بایستی کتبی بوده و در ورقه تقاضانامه اسم-اسم پدر- تابیعت- شغل و محل اقامت- محل کسب و تجارت و موارد استعمال ادویه تقاضا شده و مقدار آن ذکر گردد.
ماده سوم- تقاضای فوق در دفتر مخصوص ثبت خواهد گردید و در مواقع تغییر محل تقاضاکنندگان باید جواز مجدد درخواست و دریافت نمایند.
ماده چهارم- داد و ستد مواد مذکوره در این نظامنامه فقط به تجار دوافروش و دواسازان و متخصصین شیمی و صنعتکاران و کارخانجاتی که مطابق طریقه فوق تقاضا نموده باشند منحصر خواهد بود.
ماده پنجم- اشخاصی که برای احتیاجات طبی- صنعتی علمی و دفع آفات حیوانی به مواد سمی مذکوره در این نظامنامه احتیاج دارند باید از اداره نظمیه جواز دریافت دارند و در موقع خرید دوا ورقه با قید رسید به فروشنده تسلیم نمایند و ضمنا تعهدنامه به کمیسر پلیس پسپارند که مواد دریافتی را فقط برای مصارف درخواستی استعمال نمایند.
ماده ششم- عمدهفروشان مواد سمی باید دفتر مخصوصی که بامضای کمیسر پلیس رسیده داشته باشند که خرید و فروش ادویه سمی را در آن ثبت نمایند مواد سمی را برای مصارف طبی- صنعتی- علمی- یا دفع آفات حیوانی باشخاصی خواهند فروخت که از اداره نظمیه قبلا تحصیل جواز نموده باشند در موقع فروش دوا ورقه جواز را از خریدار دریافت و عین ورقه را برای ارائه به مأمورین تفتیش ضبط خواهند نمود.
ماده هفتم- مواد سمی باید در دفاتر و صور مربوطه اعم از اینکه فروخته یا خریداری شود در عین خرید یا فروش در ستونهای مخصوص خود بدون فاصله و باقی گذاردن محل خالی ثبت گردد. و همچنین در ستونهای مخصوص خود بدون فاصله و باقی گذاردن محل خالی ثبت گردد. و همچنین نوع مواد و مقدار آن با ذکر اسم و شغل و منزل فروشنده و یا خریدار نیز باید قید شود.
ماده هشتم- صنعتکاران و صاحبان کارخانجاتی که مواد سمی را استعمال میکنند باید کاملا نظارت در استعمال آنها نموده و دفتر مخصوص مطابق ماده 6 ترتیب داده در آن ثبت نمایند.
فصل دوم- فروش مواد سمی
ماده نهم- فروش مواد سمی برای احتیاجات طبی به دواسازان و دوافروشان مجاز انحصار دارد و باید برطبق نسخه طبیب و جراح- به بیمار- دندانساز فروخته شود.
تبصره- دواسازان می توانند از ادویه سمیه فقط بسته یا محلول سوبلمه بیست و پنج سانتی گرمی برای یک لیتر آب که Carnin.d.Indigo محلول شده باشد برای استعمال ضدعفونی به نسخه قابله های مجاز به فروش برساند. فروش اسید نیتریک و اسید سولفوریک و اسید کلوریدریک برای مصارف صنعتی و همچنین محلولهای ضعیف سیانور و اکسی و دومرکوروسیانور و دوپتاس که سمیت نداشته باشند بدون نسخه طبیب مجاز است ولی اسم و آدرس خریدار و مقدار دوا باید در دفتر فروش ثبت شود.
ماده یازدهم- دواسازان برای ثبت ادویه سمی مذکوره در قسمت الف فهرست ضمیمه باید دفتر مخصوصی داشته باشند که مقدار وارده جنسی هر قلم دوا را با تاریخ و شرح خرید و نمره جواز در آن ثبت نمایند و مواد سمی مذکوره را به دستور مقرره در مواد نهم و دهم فروخته نسخه های فروش را در دفتر کپیه دفتر ثبت نسخه جات و ذیل هر قلم دوای سمی را با خط قرمز علامت گذارند که در موقع لزوم تفتیش و رسیدگی آن سهل باشد این دفتر باید مرتب و در وسط اقلام فاصله نداشته باشد.
ماده دوازدهم- دواسازان باید قبل از تسلیم دوا ظرف یا پاکتی که دوا در آن پیچیده میشود با مهر دواخانه ممهور نموده و تاریخ روز و ساعتی را که دوا داده میشود با نمره ثبت دفتر در روی آن قید نمایند.
ماده سیزدهم- دفاتری که در آن شرح نسخه های فروش ادویه را ثبت می نمایند باید اقلا تا مدت 20 سال مرتبا در دواخانه ضبط نمایند و در هر موقع مقامات صالحه ارائه آنرا بخواهند ارائه دهند.
ماده چهاردهم- قبل از تسلیم ترکیبات طبی دواسازان ملزم هستند در روی ظرف یا پاکت ورقه ای الصاق نمایند که آن اسم و آدرس صاحب دواخانه و مورد استعمال دویا مزبور اعم از اینکه داخلی یا خارجی است در آن قید شده باشد.
تبصره- در صورتیکه استعمال دوا خارجی باشد باید ورقه ای که الصاق میشود قرمز رنگ و کلمه استعمال خارجی بخط درشت در آن نوشته شده باشد.
ماده پانزدهم- مواد سمی که برای دفع حیوانات استعمال میشود باید حتما برنگ قرمز ملون بوده به این ترتیب وارد و فروخته شود.
تبصره- ترکیبات مذکوره فقط باشخاص معروف الهویه که مسکن و مأوای آنها معین باشد با تصدیق کمیسرپلیس فروخته خواهد شد و در موقع فروش مقدار دوا و اسم خریدار و محل اقامت یا مسکن او در دفتر مخصوص بترتیبی که در ماده 6 ذکر شده ثبت خواهد شد.
فصل سوم- دستورالعملهای عمومی
ماده شانزدهم- ادویه سمی باید همیشه از طرف تجار و صنعتگران و صاحبان کارخانجات و دوافروشها در جای مخصوصی محفوظ و مقفل نگاهداری شود.
ماده هفدهم- دواسازان ادویه را به تقسیماتی که در فهرست ضمیمه شده باید در قفسه های علیحده که روی آن کلمه سم بخط جلی و خوانا نوشته شده باشد نگاهداری نمایند و کلیه مواد مخدره را هم باید در ردیف سوم مذکوره در قسمت الف گذارند.
ماده هیجدهم- باربندی و حمل و نقل و انبارداری و استعمال ادویه سمی باید همیشه در تحت مراقبت و مسئولیت اشخاصی که مداخله دارند از قبیل تجار و متصدیان حمل و نقل و صاحبان کارخانجات بعمل آمده و احتیاطات لازمه را مرعی داشته که هیچ گونه سوء اتفاقی رخ ندهد ظروف و قوطی و پاکتهائی که حاوی ادویه سمی بوده نباید برای هیچ مصرف دیگری استعمال شود.
ماده نوزدهم- فروش و استعمال آرسینیک و مشتقات آن برای انهدام حیوانات و حشرات ممنوع است.
ماده بیستم- تقاضای تجارت ادویه سمی در طهران از اداره کل تشکیلات نظمیه با تصویب صحیه کل مملکتی و در ولایات از نظمیه محل با تصویب صحیه محلی بعمل خواهد آمد.
فصل چهارم- متفرقه
ماده بیست و یکم- اداره کل گمرکات در موقع ملاحظه اظهارنامه ورود ادویه مذکوره جواز صادره از اداره نظمیه را مطالبه خواهد نمود چنانچه جنس وارده فاقد جواز باشد آنرا موقتا توقیف نموده دو ماه بواردکننده مهلت میدهد که از اداره نظمیه تحصیل اجازه نماید چنانچه پس از انقضاء مدت از تاریخ دادن اظهارنامه واردکننده موفق به ارائه جواز ورودی نگردد اداره کل گمرکات بر طبق مقررات گمرکی ادویه وارده را به منفعت خزانه دولت ضبط خواهد نمود.
ماده بیست و دوم- واردکننده جنس میتواند تقاضا نماید مواد سمی را که بدون تحصیل جواز قبلی بسر حد وارد نموده بر طبق مقررات گمرکی به مبدا مرجوع کند.
ماده بیست و سوم- اداره کل گمرکات مواد سمی مضبوطه را بطریق مزایده با اطلاع نظمیه محل و رعایت ماده 5 باشخاص مذکوره در ماده چهارم این نظامنامه به فروش میرساند.
ماده بیست و چهارم- چنانچه از ادویه سمیه مذکوره در قسمت الف فهرست ضمیمه در نزد کسی کشف شود که دارنده آن نتواند اسنادی برای تحصیل و تهیه آن به موجب مقررات مذکوره در این نظامنامه ارائه دهد ادویه مکشوفه قاچاق محسوب و برطبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق با او رفتار خواهد شد.
ماده بیست و پنجم- مامورین نظمیه میتوانند در موقع لازمه مخازن و انبار کارخانجات و دوافروشان که مواد سمی میفروشند یا استعمال میکنند تفتیش کرده و دفاتر آنها را مقابله نمایند در موارد لزوم نماینده صحیه کل مملکتی نیز حضور خواهند داشت.
ماده بیست و ششم- چنانچه در موقع تفتیش اختلاف نظر یا عدم انتظامی مشاهده گردد فورا صورتمجلس از طرف مفتشین تهیه و به اداره کل تشکیلات نظمیه فرستاده میشود و متخلفین برطبق قوانین جاریه مملکتی تعقیب میگردند.
ماده بیست و هفتم- ادویه سمی که در آتیه ساخته و تهیه شوند که آزادی فروش آن مخالف نظامات صحی و اجتماعی مملکت باشد با موافقت صحیه کل مملکتی و تصویب وزارت داخله در فهرست منظمه ثبت و تابع مقررات این نظامنامه خواهد گردید.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/01/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :