جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


نمره 91 17و7و1310
نظامنامه تفتیش قضائی و اداری
فصل اول- تفتیش قضائی
ماده 1- کلیه شکایات اداری از مستخدمین قضائی ولو آنکه تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشد و همچنین شکایات از اشخاصی که از شغل قضائی بشغل اداری انتقال یافته و موضوع شکایت مربوط به زمان تصدی آنان به شغل قضائی میباشد و شکایت از وکلای رسمی عدلیه مستقیما بپارکه دیوانعالی تمیز داده میشود.
ماده 2- رئیس پارکه دیوانعالی تمیز تحقیقات مقدماتی را توسط معاون اداری خود بیکی از مفتشین قضائی رجوع خواهد نمود.
تبصره- ممکن است فراهم آوردن مقدمات رسیدگی بشکایت بدوا به مفتش اداری رجوع شود ولی تفتیش در موضوع شکایت و اظهارنظر بالاخره با مفتش قضائی است.
ماده 3- مفتش قضائی پس از وصول شکایت شروع به تحقیق نموده و باسرع اوقات راپورت جریان امر و نظریه خود را بعنوان ریاست پارکه دیوانعالی تمیز تهیه و نزد معاون اداری ارسال میدارند.
ماده 4- راپورت مفتشین اداری باید حاوی مطالب ذیل باشد:
1- اسم شاکی و خلاصه شکایت او.
2- اسم و نام خانوادگی مشتکی عنه و سمت او.
3- خلاصه جریان قضیه و تحقیقات.
4- نظر مفتش مشعر بر تخلف و یا عدم آن و در صورت تخلف ذکر مواد و اصولی که از آنها تخلف شده است.
ماده 5- مفتشین قضائی حق دارند مستقیما هرگونه تحقیقات و استیضاحات لازمه را از شاکی و مشتکی عنه و مطلعین قضیه بناید و مشتکی عنه باید در ظرف مدت معینه از طرف مفتش جوابهای لازمه را تهیه و ارسال دارد.
ماده 6- علاوه بر خواستن توضیحات کتبی و شفاهی مفتشین قضائی حق دارند کلیه اوراق و دوسیههائی را که بشکایت مربوط است بخواهند و متصدیان مکلفند آنها را بلاتأخیر ارسال دارند مگر آنکه اوراق دوسیه ها مورد احتیاج باشد که در اینصورت ممکن است بتقاضای شاکی و بخرج او سواد آنها (جز در مواردیکه اختفاء مندرجات دوسیه ضرورت داشته باشد) خواسته شود.
ماده 7- مفتشین قضائی هرگاه در ضمن تحقیقات و تفتیشات توقیف اوراق یا دفاتر لازم را دیدند بتوسط معاون اداری موافقت رئیس پارکه دیوان عالی تمیز را جلب کرده و اقدام به توقیف خواهند نمود.
ماده 8- در تمام مواردی که مفتشین قضائی در ضمن تحقیقات و تفتیشات خود اطلاع یافتند بر اینکه مفشتکی عنه مرتکب جنحه یا جنایت شده است باید مراتب را بتوسط معاون اداری بریاست پارکه دیوانعالی تمیز راپورت دهند تا در صورت لزوم از محکمه انتظامی تقاضای تعلیق مستخدم مظنون بشود و تنظیم راپورت تخلفات اداری موقت برسیدگی تقصیرات عمومی نخواهد بود.
ماده 9- هرگاه مفتشین قضائی در اجراء تحقیقات دچار اشکالی شوند رفع آن با رئیس پارکه دیوانعالی تمیز خواهد بود.
ماده 10- در دفتر تفتیش مهری بنام مهر تفتیش قضائی و اداری خواهد بود که بکلیه مراسلاتی که هر یک از مفتشین صادر مینمایند مختوم گردد.
ماده 11- معاون اداری پارکه دیوانعالی تمیز راپورت های مفتش قضائی را نزد معاون پارکه دیوانعالی تمیز میفرستد و معاون مزبور آن راپورتها را باضم نظر خود برای ملاحظه ریاست پارکه دیوانعالی تمیز ارسال میدارد.
ماده 12- هرگاه عقیده مفتش قضائی و یا معاون قضائی بر تخلف بود راپورت بامر ریاست پارکه دیوان تمیز بمحکمه انتظامی ارسال میشود چنانچه عقیده هر دو بر برائت بود تعیین تکلیف راپورت از حیث ضبط شدن و یا ارسال به محکمه انتظامی مطابق ماده 2 قانون محاکمه انتظامی مصوب بهمن ماه 1307 موقوف بنظر ریاست پارکه تمیز است.
فصل دوم- تفتیش اداری
ماده 13- کلیه راپورتها و شکالات واصله از مأمورین اداری وزارت عدلیه باستثنای مامورین اداره کل ثبت اسناد بپارکه دیوانعالی تمیز ارسال میشود .
ماده 14- رئیس پارکه تمیز شکالات مربوط مستخدمین اداری را بمعاون اداری خود که مخصوص تعقیب کارهای اداری و تهیه مقدمات دعوی بر علیه مستخدم است رجوع کرده و مشارالیه تهیه وسائل تعقیب را به یکی از مفتشین اداری ارجاع و پس از رسیدگی و قابل تعقیب دانستن امر مراتب را به ریاست پارکه تمیز راپورت میدهد که برای اجرای ماده 32 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری بوزارت عدلیه ارسال گردد.
ماده 15- هرگاه در عقیده مفتش اداری و معاون اداری پارکه اختلافی حاصل شود عقیده معاون پارکه مقدم و منشاء اثر خواهد بود.
ماده 16- مفتشین اداری در جریان تحقیقات و تهیه راپورت نظر خود باید مقررات مواد 4-5-6-7 این نظامنامه را رعایت نمایند ولی استیضاحات و مراسلات آنان بتوسط معاون اداری خواهد بود.
ماده 17- هرگاه در ضمن تحقیق و رسیدگی بشکایت اداری کشف شود که مستخدم مرتکب جنحه و یا جنایتی گردیده مفتش قضیه راپورت آنرا بعنوان ریاست پارکه دیوانعالی تمیز میفرستد.
ماده 18- هرگاه مفتشین اداری در ضمن تحقیقات دچار شکالی شوند رفع آنرا مراجعه بمعاون اداری خواهند نمود.
ماده 19- امور دفتری تفتیش قضائی و اداری با دفترخانه مخصوصی است که در تحت نظر معاون اداری پارکه دیوان عالی تمیز دائر خواهد بود.
ماده 20- معاون اداری پارکه دیوانعالی تمیز برای تنظیم ارجاعات و معلوم شدن نتایج آن دفتری تحت نظر خود خواهد داشت که کلیه شکایات قضائی و اداری با اسم مفتشی که رسیدگی به او رجوع شده و تاریخ رجوع شکایت و ختم آن در آن دفتر درج خواهد شد و لااقل ماهی یکمرتبه خلاصه عملیات یک ماهه را بوزارت عدلیه راپورت میدهد.
ماده 21- از این تاریخ (پانزدهم فروردین ماه 1310) نظامنامه پنجم خرداد ماه 1307 راجع به تعقیبات انتظامی نسخ می شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :