جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


نمره 847 4و2و1310
هیئت وزراء در جلسه 28و1و1310 اساسنامه تشکیلات و وظائف وزارت جلیه داخله را که حاوی دوازده ماده است بشرح ذیل تصویر نمودند:
اساسنامه تشکیلات و وظایف وزارت داخله
تشکیلات عمومی
ماده اول- وزارت داخله تشکیل میشود از:
1- قسمت مرکزی وزارتخانه
2- ادارات ایالتی و ولایتی
3- نظمیه
4- بلدیه ها
5- احصائیه و سجل احوال
6- صحیه
ماده دوم - هر یک از قسمتهای مندرجه در ماده اول بر طبق قوانین و نظامنامه های مخصوص تشکیل و تحت نظر و بریاست عالیه وزیر داخله اداره میشود.
تشکیلات مرکزی وزارتخانه
ماده سوم- قسمت مرکزی وزارت داخله تشکیل میشود از : اولا از حوزه وزارتی که مرکب است از وزیر و معاون و کابینه وزیر ثانیا از حوزه اداری که مرکب است از ادارات و دوائر و شعب و صورت جزء آن با ترتیب تقسیم کار در نظامنامه اساسی وزارت داخله که بتصویب هیئت وزراء میرسد معین میگردد.
اصول وظایف
ماده4- وظایف اصلیه وزیر داخله بقرار ذیل است:
1- مراتب در انجام وظایف محوله بولات و حکام و حفظ سیاست عمومی دولت در ایالات و ولایات
2- اجرای قوانین و نظامنامههای مربوطه به وزارت داخله
3- انجام تقاضاهای وزارتخانه در اجرائیات امور مربوطه بآنها
4- مراقبت در انجام وظائفی که برای هر یک از ادارات و موسسات تابعه وزارت داخله مقرر است.
5- اعلان انتخابات مجلس شورای ملی و انجنهای بلدی و مراقبت در جریان آن مطابق قانون
6- تسهیل و تنظیم امر ارزاق عمومی
7- مراقبت در صحیه عمومی و امور موسسات خیریه محلی و امور احصائیه
8- مطالعه و اقدام در تهیه و تسهیل وسایل اجرای اصلاحات عمومی در هر محل مطابق پروگرام دولت
9- اداره کردن مسائل مربوطه به خاک نشین کردن تخت قاپو- ایلات
ماده پنجم- وزیر داخله وظائف مندرجه در ماده چهارم را بوسیله ادارات تابعه وزارتخانه و با مراقبت حکام ایالات و ولایات انجام میدهد.
ماده ششم- ولات و حکام در حوزه ماموریت خود حق نظارت در جریان امور دولتی و محلی را دارند و مجری سیسات عمومی دولت میباشند حدود و طرز نظارت و روابط آنها از این حیث با ادارات دولتی برطبق نظامنامه علیحده از طرف دولت معین میگردد.
ماده هفتم- تشکیلات امنیه در مرکز و ولایات مراجعات و تعلیمات وزارت داخله و ولات و حکام را در حدود وظایف مقرره مجری میدارند.
حوزهبندی اداری و تشکیلات ایالات و ولایات
ماده هشتم- مملکت ایران به حوزههای اداری منقسم میگردد و تقسیمات آن بشرح ذیل است:
1- ایالت
2- ولایت که واحد حوزه اداری است و برحسب وسعت یا اهمیت محل به سه درجه منقسم تقسیم میشود.
3- بلکوک
4- ده
ماده نهم- ایالت مرکب است از چند حوزه ولایتی که بنا بر مقتضیات محلی و اداری بریاست یکنفر والی اداره میشود لیکت این ترتیب تغییری در حوزه بندیهای ولایتی و تشکیلات آن نمیدهد و در اینصورت مامورین حوزه های جزء ایالت تحت نظر و بدستور والی انجام وظیفه مینمایند.
ماده دهم- برای ایالت والی برای ولایت حاکم برای بلوک نایب الحکومه برای ده کدخدا معین میشود شرایط تعیین ماموریت مزبور و وظایف آنها بموجب نظامنامه از طرف دولت مقرر میگردد.
ماده یازدهم- وزارت داخله میتواند در هر یک از شهرها همچنین قصبات مشاغل دیگری از قبیل تصدی امور بلدی و احصائیه ضمیمه شغل حکام و نایب الحکومه ها نماید در اینصورت حقوق و مصارف اداری آنها ممکن است از اعتبارات بودجه های مختلفه ترتیب داده شود.
ماده دوازدهم- صورت حوزهبندی اداری مملکت در جدول معینی تنظیم و نقشه رسمی آن با امضاء و تصدیق وزارت داخله ترسیم و برای تصویب به مجلس شورایملی تقدیم خواهد شد.

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :