جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


نمره 1240 15و2و1310
نظامنامه دفتر و ضبط محاکم تهران
از تاریخ اجرای این نظامنامه رئیس احصائیه امور قضائی حق نظارت و تفتیش در امور اداری و ضبط بدستور ایشان رفتار نمایند.
2- کلیه عرضحال هائی که بدفتر محاکم صلح و بدایت و استیناف طهران و یا مستقیما بدفتر دیوانعالی تمیز و یا پارکه بدایت طهران تسلیم میشود باید لف دوسیه ای که به تصویب رسیده و نمونه آن در اداره احصائیه موجود است ملفوف باشد.
3- در مقابل کلیه اوراقی که بدفتر محاکم تسلیم میشود باید رسید مخصوصی که حاوی نمره ثبت و اسم تقدیم کننده ورقه و نوع ورقه تقدیم شده باشد به مهر دفتر و با قید تاریخ ثبت داده شود.
4- اصول اسناد و مدارک باید در مقابل رسید بمدیر دفتر تسلیم گردد و مدیر دفتر مکلف است اسناد واصله را در صندوق مخصوصی که در آخر وقت هر روز لاک و مهر و ممهور بمهر دفتر میشود ضبط نموده و ورود و خروج اسناد را در دفتر مخصوص صندوق ثبت نماید.
5- چنانچه در ضمن محاکمه سندی بمحکمه تسلیم شود منشی یا تقریرنویس محکمه مکلف است تسلیم سند را در صورت جلسه قید و بلافاصله پس از محاکمه دوسیه را با عین سند بمدیر دفتر بدهد که رسید داده شود وصول ورقه رسید در همان ورقه صورتجلسه قید و امضاء خواهد شد و مادام که رسید داده نشده منشی محکمه مسئول سند خواهد بود.
تبصره- علائم سند با ذکر ملحقات یا محکوکات ( در صورت وجود) در ورقه رسید و نمره قبض در دفتر ثبت وصول اسناد قید خواهد شد.
6- چنانچه صاحب سند ورقه رسید را مفقود نماید استرداد سند پس از تنظیم صورتمجلس که مدیر دفتر و صاحب سند و نماینده تفتیش قضائی امضاء خواهند کرد ممکن خواهد بود.
تبصره- صورتمجلس بضمیمه سواد مصدق سند برای ضبط بدفتر معاونت اداری پارکه تمیز فرستاده خواهد شد و صاحب سند باید تصریح نماید که سند مزبور باو واصل گردید، و ادعائی از هیچ حیث ندارد.
7- پاکتهای مراسلات و اوراق واصله از ولایات باید مانند مراسلات و اوراق ثبت و در دوسیه ضبط گردد.
8- تحریرات محاکم و دفاتر و صورت جلسات محاکمه و رای (باستثناء احکام و قرارها) باید با مرکب مخصوص (بلوبلاک) انجام دهد.
9- احکام و قرارهای صادره باید با ماشین تحریر نوشته شده و سوادی از آن بهریک از اصحاب دعوی داده شود.
تبصره- دفتر محکمه استیناف علاوه بر سوادهای مذکور در فوق مطابق مدلول ماده نظامنامه اجرای قانون تسریع محاکمات یک نسخه برای مدتی العموم کل و یک نسخه برای اداره کل تهیه قوانین ارسال خواهند داشت.
10- دفتر هر محکمه دارای دفاتر ذیل که تعداد صفحات آنها را نماینده بارکه تصدیق و پلمپ مینماید خواهد بود:
1- ثبت عرایض و عملیات محکمه و نتیجه محاکمه
2- عملیات و اوقات محکمه
3- اندیکاتور
4- ثبت لوایح وارده
5- ثبت احکام
6- ثبت قرارها
7- ثبت اوراق اجرائیه
8- ثبت اظهارنامه
9- ثبت سواد مصدق
10- نماینده ضبط
11- دفتر ثبت اخطار و احضار
11- هرگاه اشتباهی در مندرجات دفاتر روی دهد باید با مرکب قرمز تصحیح شود و ذیل آنرا ثبات و مدیر دفتر امضاء نمایند- تراشیدگی و قلم خوردگی بکلی ممنوع است.
12- هیچ دوسیه از ضبط خارج نمیشود مگر در مقابل رسید مخصوص (مطابق نمونه ضمیمه) و حکام و منشیان محاکم و هر مقامی که باشند مکلف برعایت این دستور میباشند.
13- منشیان محاکم مکلفند هر روز صورت اوقاتی را که میدهند بشعبه ضبط بفرستند و شعبه ضبط مکلف است اوقات مزبوره را در دفتر مخصوص ثبت و دوسیههای لازمه را یک روز قبل از محاکمه در مقابل رسید به محکمه مربوطه ارسال دارد.
14- بمجرد اعلام ختم محاکمه منشی محکمه موظف است دوسیه را بمتصدی دفتر ثبت عرایض تسلیم نماید که تاریخ مزبور در دفتر ثبت شود.
15- کلیه عرایض و لوایح که از طرف وکلاء عدلیه داده میشود باید روشن و خوانا بوده و یا با ماشین تحریر نوشته شده باشد.
16- وکلاء عدلیه و مدیران و اعضاء دفاتر مکلفند ذیل تمام تحریرات و دستورات و صورت جلساتی که باید امضاء نمایند قبل از امضاء اسم و نام خانوادگی و سمت خود را با قید تاریخ بنویسند.
17- هرگاه در صورتجلسات محاکمه اشتباهی رخ دهد با مرکب قرمز تصحیح و ظهر ورقه را تقریر نویس و رئیس محکمه امضاء نموده و روی قسمت اشتباه شده باید طوری خط کشید که کلمه یا جمله اشتباه بطور وضوح خوانده شود.
18- دوسیههای مختومه هر یک از محاکم بمجرد ختم باید بدفتر را کد تسلیم و رسید دریافت شود.
19- ثبت ورقه یا عرضحال یا لایحه را نمیتوان بروز بعد از وصول موکول نمود.
20- متصدیات ضبط در صورت انتقال یا انتظار خدمت مکلفند دوسیههائی که در ضبط خود دارند بتصدی جدید تحویل نمایند. تسلیم و تحویل دوسیهها بموجب صورتمجلس که در سه نسخه تهیه خواهد شد انجام خواهد گرفت. نسخه اول بعضو تحویل دهنده و نسخه دوم بعضو تحویل گیرنده و نسخه سوم باداره احصائیه ایفاد خواهد گردید.
21- نوشتن سواد بوسیله اعضاء دفاتر یا محاکم و سایر اعضاء وزارت عدلیه حتی مستخدمین جزء ممنوع است.
22- متخلفین بمجازات از درجه سه ببالا قانون استخدام محکوم خواهند شد مگر اینکه تخلف مشمول قوانین جزائی باشد که در اینصورت تخلف مطابق قانون محکوم بمجازات خواهد گردید.
23- این نظامنامه مشتمل بر 23 ماده و سه تبصره است از اول خرداد ماه 1310 بموقع اجرا گذارده میشود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :