جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


نمره 17124 1و10و1310
نظامنامه اجرائی
در موقع ثبت اسنادی که وجه تعهدشده در آن باید باقسام معین پرداخته شود اعم از اینکه وجه تعهد شده بابت مال الاجاره باشد یا غیر آن بطریق ذیل عمل خواهد گردید:
1- صاحب دفتر در مورد اسنادی که دفاتر اسناد رسمی به ثبت میرسد باید متعهد را مسبوق کند که هرگاه وجه تعهدشده پرداخته نشود یا پرداخت در مقابل قبض رسمی بعمل نیاید متعهد رسماً مدیون شناخته خواهد شد و ابراز قبوض غیررسمی متعهدله مانع صدور ورقه اجرائیه نمیشود این نکته باید در سند و دفتر قید و بامضاء متعاملین برسد.
2- صاحب دفتر اسناد رسمی بتقاضای متعدله بعهده اقساط مقرره و بمیزان مبلغ هر یک از اقساط قبوض رسمی صادر کرده بمتعدله تحویل و در ستون ملاحظات دفتر ثبت رسید خواهد گرفت متعهدله میتواند تقضا کند که قبوض تمام اقسساط دفعتا صادر و تحویل او شود یا بتدریج.
3- قبوض رسمی را اداره ثبت طبع کرده و تحویل دفاتر خواهد داد.
4- در قبوض رسمی نکات ذیل را باید قید کرد:
الف- مبلغ قطعی که باید پرداخته شود با تمام حروف
ب- تعیین اینکه از بابت قسط چندم است با تمام حروف
ج- نمره ثبت اصل سند
د- اسم و اسم خانواده متعاملین
ه- مهر دفتری که سند در آنجا ثبت شده
و- امضاء صاحب دفتر
ز- تاریخ صدور قبض
هـ - تقاضای صدور ورقه اجرائیه برای وصول اقساط با ارائه قبض رسمی که موعد پرداخت آن رسیده باشد پذیرفته خواهد شد قبض رسمی پس از اجراء بمدیون داده شود.
6- برای اقساط یا مال الاجاره یومیه قبوض کوچک مخصوص یکصد دینار و پنج شاهی و دو شاهی و یکقران و پنج قران و یک تومانی طبع خواهد شد و در موقع تحویل آن قبوض مهر دفتر اسناد رسمی مربوطه بروی هر یک زده میشود.
7-ورقه اجرائیه نسبت باقساط یا مال الاجراه یومیه که در مقابل قبوض کوچک باید وصول شود به نسبت قبوضی که در دست متعهدله باقی مانده است صادر خواهد شد.
8- در ورقه اجرائیه نکات ذیل قید میشود:
الف- اسم متعهد و متعهدله و نام خانوادگی آنها.
ب- مبلغی که باید وصول شود با تمام حروف.
ج- خطاب ورقه بنام رئیس اجرای ثبت حوزه ثبت.
ح- امضاء نماینده و مهر دفتر.
9- اوراق لازم الاجرای فوق را نماینده صادر و مستقیما بشعبه اجرا ارسال میدارد.
10- صدور ورقه اجرائیه در غیر مورد قبوض رسمی از طرف نماینده صادر و پس از امضاء مدیر ثبت حوزه بموقع اجراء گذارده میشود.
11- هرگاه متعهد در موقع مقرر حاضر برای ایفاء تعهد خود بود ولی متعهدله قبض رسمی نداده و یا اخذ وجه تعلل ورزید میتواند وجه بدهی خود را تا بیست تومان به نماینده دفتر اسناد رسمی و اگر زیادتر بود به صندوق مرکزی حوزه ثبت تحویل و قبض امانت اخذ نماید در اینصورت دین پرداخته شده محسوب و ارائه قبوض مزبور کافی برای عدم صدور ورقه اجرائیه خواهد بود.
12- قیمت هر قبض رسمی یکصد دینار و قیمت بیست و چهار قبض کوچک دویست دینار است.
13- در مورد اسنادی که در دفاتر مرکزی ثبت میشود وظائفی که بعهده صاحب دفتر یا نماینده است بعهده مسئول دفتر خواهد بود.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :