جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


نمره 31236 28و10و1310
ماده ذیل بعنوان ماده الحاقیه به نظامنامه اجراء مفاد اسناد لازم الاجرا اضافه میشود
ماده الحاقیه- اگر مقومی که از طرف مدوین معین میشود استعفا دهد مدیون باید در ظرف ده روز از تاریخ اخطار کتبی مقوم دیگری بجای او معین نماید.
هرگاه مدیون از تعیین مقوم جدید در مدت مذکور استنکاف کند و یا مقوم جدید نیز قبل از تقویم استعفا دهد مدیر هیئت محلی که تقویم در آنجا واقع میشود مقوم را معین خواهد کرد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :