جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 29428 27/9/44
وزارت کشور
هئیت وزیران در جلسه مورخ 27/9/44 بنا به پیشنهادهای شماره 10612 مورخ 17/6/44 و 20766 رک 18 مورخ 25/7/44 و 76193/1/15859/1 مورخ 20/6/44 و 24526 /2 مورخ 19/2/44 و 100901 /2 مورخ 20/7/44 وزارت کشور و شهربانی کل کشور و موافقت شورایعالی اداری کشور و باستناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمودند که وزارت کشور مجاز است افراد نامبرده زیر را :
1 - کمک کارشناس مهندسی 9 نفر دپیلم کامل متوسطه و اطلاعات لازم روز مزد عمران و امور اجتماعی
2 - پزشک 10 نفر دکترای پزشکی رسمی شهربانی کل
3 - بهیار 11 نفر گواهینامه بهیاری
جهت خدمت در مناطق مختلف کشور با رعایت کامل قوانین و مقررات مریبوطه از طریق وزارت کار و امور اجتماعی استخدام نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6075
تاریخ تصویب :
1344/09/27
تاریخ ابلاغ :
1344/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :