جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 2282/7 16/4/44
در اجرای ماده 14 قانون تشکیل خانه انصاف مصوب اردبیهشت ماه 1344 آئین نامه امور خلافی در 3 ماده برای ساکنان روستاها بشرح زیر تصویب میگردد.
ماده اول : مرتکبین اعمال زیر بده تا یکصد ریال غرامت محکوم میشوند.
1 - کسانیکه بدون مجوز پیاده یا سواره از باغها یا اراضی زراعتی دیگران که کشت شده یا برای کشت آماده گردیده عبور کنند یا از عبور دامها و مواشی خود از این محلها جلوگیری بعمل نیاورند و
همچنین کسانیکه با بالا رفتن از درختهای روستابه آنها آسیب رسانند و همچنین کسانیکه بدون اجازه میوه درختها را بچینند.
2 - مالکین یا مستحفظین دامها که بمحض مشاهده یکی از بیماریها در دامهای خود موضوع را بمأمور دامپزشکی و یا دهبان محل اطلاع ندهند و همچنین دهبانی که پس از اطلاع مراتب را بمأمور دامپزشکی یا بنزدیک ترین سازمان دولتی ( بخشداری ژاندارمری ) اعلام ننماید.
3 - کسانی که در موقع بروز بیماری در پرندگان یا دامها از جدا کردن بیمار و محصولات دامی را از منطقه آلوده خارج و یا دام یا پرنده سالم را از منطقه آلوده عبور دهند.
4 - کسانیکه در صورت وجود واحد دامپزشکی قبل از معاینه دامپزشک و رعایت مقررات بهداشتی بکشتن گوسفند و گاو و سایر دامها مبادرت نمایند یا دام آبستن را ذبح کنند و همچنین کسانیکه با علم و اطلاع دامهای بیمار را بفروش برسانند.
5 - کسانیکه در موقع تلقیح اجباری یا تجدید آن از تلقیح حیوان متعلق بخود ممانعت نمایند.
6 - کسانیکه چارپای بیمار یا از کار افتاده را بکار واداشته یا در محوطه داخل ده رها نمایند.
ماده دوم : مرتکبین اعمال زیر به بیست تا یکصدو پنجاه ریال غرامت محکوم میشوند:
1 - کسانیکه در نگهداری یخچالهای عمومی یا آسیابها در حدود امکانات روستا رعایت نظافت و بهداشت را ننمایند.
2 - کسانیکه در معابر عمومی و محلهائی از قبیل جلو خانه و دکانها یا در امکنه عمومی خاکروبه یا کود یا کثافات بریزند. یا منابع و مجاری آبها را که مورد استفاده عمومی است بنحوی از انحاء از قبیل ریختن کثافات یا ادار کردن یا وارد کردن فاضل آب حمام یا مستراح یا سایرتأسیسات مخالف بهداشت درآن ویابعلت شستشوی
البسه و سایر اشیاء یا حیوانات یا در گذشتگان یا وسائط نقلیه آلوده سازند.
3 - کسانیکه در موقع تلقیح اجباری یا تجدید آن از تلقیح خود یا افراد تحت سرپرستی خود ممانعت نمایند.
4 - کسانیکه باوجود اطلاع به ابتلاء حیوانات خود بمرض هاری از آگاه ساختن مراجع دولتی یا کدخدای محل خودداری نمایند و همچنین کمسانیکه با وجود گزیده شدن خود یا حیواناتی که دارند بوسیله حیوان مشکوک به آن بیماری از اطلاع مراتب بمراجع مذکور محل خودداری نمایند.
5 - پیشه ورانی که در مورد کسب و پیشه خود اصول نظافت و بهداشت را در حدود امکانات روستا رعایت ننمایند.
6 - کسانیکه با وجود غسالخانه و گورستان عمومی مردگان خود را در نقطه دیگری از ده غسل داده یا بخاک سپارند و همچنین مسئولین و مباشرین غسالخانه و گوستان که از رعایت نظافت و بهداشت در حدود امکانات روستا خودداری نمایند.
7 - کسانیکه لاشه حیوان تلف شده را در معابر روستا یا شورای
عمومی بیاندازند و یا لاشه حیوان دفن شده را از زمین در آورند.
ماده سوم : مرتکبین اعمال زیر به سی تا دویست ریال غرامت محکوم میشوند:
1 - کسانیکه در معابر عمومی چاه و امثال آن حفر و برای جلوگیریاز ورود آسیب بعابرین علائمی در محل کار نصب ننمایند ویا در صورت ضرورت قطع راه برای بردن آب پپس از استفاده راه را بحالت اول برنگردانند و همچنین کسانیکه آب متعلق بدیگران یا روستا را قطع نمایند یا هرز دهند.
2 - کسانیکه با اعمالی از قبیل آب انداختن بمزرعه یا خانه دیگران یا راهها یا ریختن سنگ و شن و خاک در اراضی دیگران یا انداختن سنگ یا اشیاء دیگر بخانه اشخاص یا ریختن برف برخلاف معمول ده بخانه همسایه موجبات زحمت دیگران را فراهم سازند.
کسانیکه با اخطار دهبان یا مقامات صلاحیتدار رسمی راجع به تخریب یا تعمیر بناهائی که در شرف انهدام و موجب خطر است از اقدام لازم کوتاهی نمایند.
4 - کسانیکه سگ یا هر حیوان را بر دیگری تحریص نمایند بدون اینکه آسیبی بشخص یا اشخاص برساند.
5 - کسانیکه در معابر روستا تظاهرات مستانه نموده و یا بدون جهت و سبب همهمه و غوغا راه اندازند.
6 - کسانیکه فحاشی را آغاز و یا برای انجام مقاصد خود هتاکی نمایند و یا کلمات زشت و رکیک و اهانت آمیز نسبت بدیگران برزبان آورند.
7 - کسانیکه بعلت بی احتیاطی موجب ایجاد حریق در حاصل و خرمن و اشجار غیر جنگلی شوند و یا بی ا حتیاطی آنها بسوختن ابنیه و اموال منقول دیگری منجر گردد.
8 - دستفروشان و پیله ورانی که اشیائی از اشخاص مجهول الهویه بدون اخذ ضامن معتبر یا از اطفال نا بالغ خریداری نمایند.
9 - کسانیکه مرتکب عملی شوند که وسائل موتوری کشاورزی و آبیاری و نقلیه و راهسازی از کار یا حرکت بازماند.
10 - کسانیکه علائم مهندسی و نقشه برداری یا سایر علائم ادارات دولتی و سازمانهای محلی و همچنین علائم متصوبه راهنمائی را برداشته یا محو نموده یا تغییر محل دهند.
11 - کسانیکه وسائل مربوط بتأسیسات عمومی روستا از قبیل تیرو سیمهای تلفن و تلگراف و برق و لوله های آب و امثال آنرا بی جهت و بدون اجازه دستکاری نمایند.
12 - کسانیکه از اجرای تعالیم و راهنمائیهای عمومی سپاهی دانش یا بهداشت یا ترویج و آبادانی در مورد امور مربوط بآنها در حدود مصوبات وزارتخانه های مربوط بدون عذر موجه خودداری یا ممانعت بعمل آورند.
13 - کسانیکه در انجام وظائف قانونی اعضاء یا منشی خانه انصاف اخلال یا مشکلاتی ایجاد نمایند.
وزیر دادگستری وزیر کشور
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5940
تاریخ تصویب :
1344/04/16
تاریخ ابلاغ :
1344/04/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :