جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 91170/2 2/5/44
نظر بماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور ماه 1322 اصلاح بعضی از مواد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی بشکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی را بشرح زیر مقرر میدارد.
1 - تبصره 3 الحاقی بماده 3 آئین نامه :
اداره ثبت اجرائیه های و اصل را ترتیب و در تاریخی که واصل میشود در دفتر مخصوصی ثبت کرده در مورد اجرائیه هائی که بدون اشکال تشخیص میدهد ظرف مهلت مقرر در ماده هفت پرونده را باجرا میفرستد و در مورد اجرائیه هائی که مشمول تبصره 1 تشخیص دهد ظرف همان مهلت از اداره کل ثبت کسب دستور خواهد کرد.
2 - ماده 7 اصلاحی :
مدیرثبت مکلف است اجرائیه را ( در صورتیکه با توجه بتبصره 1 ماده 3 آئین نامه در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت امضاء کرده و به مهر ویژه اجرا رسانده باجراء بفرستد.
3 - تبصره الحاقی بماده 10:
متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که بعنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مینماید بدفتر خانه یا اجرا تسلیم و رسید دریافت کند. باظهاراتی که متکی بدلیل کتبی از قبیل سند رسمی معامله قطعی یا اجاره یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری یا مإمورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4 - ماده 12 اصلاحی :
هر گاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد ویا بجهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساَ شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف بیست و چهار ساعت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل فقط یکمرتبه آکهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. در صورتیکه متعهد له متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
5 - تبصره ى الحاقی بماده 13 :
معرفی مال از طرف بدهکار مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهد له نخواهد بود پس از بازداشت معادل آن از اموالیکه قبلاَ از طرف مدیون معرفی شده از طرف متعهد له آسانتر باشد. این تقاض ا از طرف متعهدله فقط برای یکمرتیه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
6 - ماده 16 اصلاحی :
متعهد له میتواند قبل از انتقضاء مدت مذکور در ماده 13 تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در اینصورت اجرا پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت میکند و هر گاه دسترسی باموال او نباشد و متعهد له نزد رئیس اجرا در تهران و مدیرثبت در ولایات ثابت کند که متعهد درصدد فرار است بدرخواست متعهد له از متعهد کفیل یا ضامن خواسته میشود و در صورت امتناع او از معرفی کفیل یا ضامن معتبر بازداشت میگردد.
7 ماده 20 :
هرکاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و بآن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از تسلیم آن از تسلیم آن امتناع کند یا مثل آن در خارج یافت نشده متعهدله میتواند بهاء عادله روز امتناع یا تعذر از تسلیم را مطالعه کند در این صورت رئیس اجرا در مرکز یا مدیرثبت در خارج از مرکز بهای مزبور را بوسیله کارشناس تعیین و از متعهد خواهد گرفت مگر اینکه در سند قید شده باشد که در صورت عدم تسلیم عین بهای معین بجای آن پرداخت شود.
8 - ماده 32 اصلاحی :
هزینه بازداشت و معالجه و آگهی و دستمزد کارشناسی و حق الحفاظه موضوع ماده 41 آئین نامه اجرا و حق الوکاله وکیل طبق مقررات این آئین نامه مانندذ اصل دین وصول خواهد شد.
حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقد بین طرفین حداکثر تا میزان مصرح در ماده 14 آئین نامه قانون وکالت مصوب سال 1341 قابل وصول خواهد بود.
9 - تبصره الحاقی بماده 33
اعتراض بر تصمیم مدیر ثبت در مورد رد در خواست تقسیط یا میزان اقساط یا عملیاتی که مبنای نظریه مدیر ثبت قرار گرفته طبق مادتین 126و127 آئین نامه اجرا قابل رسیدگی است در صورت ادعای تغییر وضع متعهد مدیر ثبت میتواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.
10 - ماده 46 اصلاحی :
بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مذکور بتدریج که بدست میآید فوراَ بدون صدور آگهی و بطریق مزایده حضوری فروخته و صورت آن برداشته شود و در اینصورت اجرای ماده 78 آئین نامه ضرورت ندارد.
11 - ماده 100 اصلاحی :
هر گاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف متعهد بقیمتی که مزایده شروع میشود خریدار نداشته باشد متعهد بقیمتی که مزایده شروع میشود خریدار نداشته باشد متعهد له میتواند ظرف مدت یکماه از روز مزایده مال دیگری از متعهد معرفی و تقاضای بازداشت و مزایده آنرا بنماید و یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمت ارزیابی شده بپذیرد و گرنه در انقضای مدت مذکور همان مال حراج و بهر قیمت که خریدار باشد بفروش خواهد رسید چنانچه مال مورد مزایده از طرف متعهد له معرفی شده باشد در اینصورت متعهد میتواند ظرف همان مدت مال دیگری معرفی و تقاضای مزایده آنرا بنماید در اینمورد اگربنظر مدیر ثبت فروش مال معرفی شده آسان باشد طبق مقررات بازداشت و بطریق مزایده فروخته خواهد شد.
معرفی مال دیگر از طرف هر یک از متمادین فقط یکبار بشرح بالا پذیرفته خواهدشد.
12 - ماده 101 و تبصره آن حذف و ملغی میشود.
13 - ماده 113 مکرر اصلاحی
در مورد معاملات مؤسسات بانکی هر گاه مال مورد مزایده بقیمتی که مزایده شروع میوشد خریداری نداشته باشد تقاضای متعهد له به متعهد اخطار طلب متعهدله را تأدیه کرد از خود نشان ندهد مال مورد مزایده ببالاترین قیمتی که خریدار پیدا کند از طریق حراج بفروش خواهد رسید.
این آئین نامه اصلاحی بلافاصله پس از انتشار در روزنامه رسمی و طبق مقررات قابل اجرا است.
بتاریخ 24تیرماه 1344 وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5950
تاریخ تصویب :
1344/04/24
تاریخ ابلاغ :
1344/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :