جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 62000 23/2/44
اصلاح تبصره یک الحاقی بماده 12 آئین نامه قانون ثبت املاک و الحاق تبصره 3 بماده مذکور
نظر باجازه حاصل از ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه 1310
1 -قسمت اضافه شده به آخر تبصره 1 ماده 20 آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب سال 1328 بشرح زیر اصلاح میشود.
هر گاه مالک اظهار نماید ارزش ملکی که سند مالکیت آن مفقود شده در حین تقاضا بیش از مبلغ سی هزار ریال نیست بهزینه او ملک ارزیابی خواهد شد چنانچه طبق نظر ارزیاب ثبت پس از تحقیقات لازم و احراز فقدان سند مالکیت المثنی صادر خواهد کرد.
2 - تبصره زیر بعنوان تبصره 3 بماده 120 آئین نامه فوق الذکر الحاق میشود.
تبصره 3 - در مواردیکه سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم باسترداد آن میدهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمیشود مالک میتواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تلسم آن باداره ثبت مربوطه تقاضای صدور المثنی بنماید در این مورد تحقیقات از شهود وانتشار آگهی ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره 2 طبق گواهی دادگاه مبادرت بصدور المثنی ینماید.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5901
تاریخ تصویب :
1344/02/23
تاریخ ابلاغ :
1344/03/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :