جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 1181/6 6/2/44
ماده 17 اصلاحی آئین نامه رانندگی
گواهینامه رانندگی بکسانی داده میشود که علاوه بر شرط سن و داشتن سواد نوشتن و خواندن دارای بینائی و شنوائی کافی بوده و از لحاظ اعضای بدن که مؤثر در رانندگی است ناقص نباشند.
تبصره: در صورتیکه متقاضی بدون استفاده از عینک و یا سمعک
هر دو قدرت بینائی و شنوائی کافی نداشته باشد در گواهیناامه رانندگی قید خواهد شد که متقاضی بدون عینک یا سمعک یا هر دو حق رانندگی ندارد و همچنین در صورتیکه متقاضی عضومؤثر در رانندگی داشته باشد در صورت گواهی دو نفر از افسران آزمایش مرکز و گذراندن آزمایشهای رانندگی در صورت قبولی میتواند با وسائل نقلیه مخصوص رانندگی نماید و در گواهینامه رانندگی نوع وسیله مجاز برای رانندگی درج خواهد شد.
وزیر دادگستری وزیر کشور
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5889
تاریخ تصویب :
1344/02/06
تاریخ ابلاغ :
1344/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :