جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 5626 18/7/44
وزارت اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/1/44 بنا به پیشنهاد شماره 12653 مورخ 12/5/44 وزارت آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون تاسیس اطاق صنایع و معادن ایران راجع به انتخاب نمایندگان و مقررات مربوط بجلسات و تصمیمات هیئت نمایندگان اطاق صنایع و معادن را در 24 ماده و 7 تبصره بشرح پیوست تصویب نمودند.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است
نخسست وریر
آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون تاسیس اطاق صنایع و معادن ایران مورخ 26 آذر ماه 1343 مربوط به انتخاب نمایندگان و مقررات مربوط به جلسات و تصمیمات هیئت نمایندگان اطاق صناییع و معادن ایران
فصل اول : ترتیب انتخاب نمایندگان اطاق.
ماده 1 - سه ماه قبل از پایان دوره اطاق هیئت رئیسه اطاق موظف است ترتیب انتخاب هیئت نمایندگان دوره بعد را بدهد.
ماده 2 - برای انجام انتخابات و نظارت بر آن هئیت نظارتی مرکب از هفت نفر ( یکنفر نماینده وزارت اقتصاد دبیر اطاق ، پنج نفر از اعضاء اطاق صنایع و معادن ایران بانتخاب و معرفی هیئت نمایندگان اطاق ) تشکیل میشود.
تبصره : تشکیل هئیت نظارت با اکثریت اعضاء و ریاست آن
بانتخاب هیئت بوده واتخاذ تصمیم با اکثریت حاضرین خواهد بود.
ماده 3 - هیئت نظارت مسئول انجام کلیه تشریفات قانونی و به پایان رسانیدن انتخابات اطاق در مدت حداکثر سه ماه میباشد.
تبصره : روز اخذ رأی حداقل سی روز پس از تاریخ اعلام انتخابات از طرف هیئت نظارت خواهد بود.
ماده 4 - هر گاه هیئت نظارت وظائف قانونی خود را در مهلت مقرر در ماده 3 انجام ندهدویا استعفا نماید هئیت رئیسه اطاق موظف است هیئت نظارت جدیدی بر طبق ماده 2 این آئین نامه انتخاب و مأمور انجام انتخابات نماید.
ماده 5 - رأی دهنده میتواند رأی خود را مستقیماَ تسلیم هیئت نظارت نموده و یا بترتیبی که مخفی بودن رأی ملحوظ گردد بوسیله نامه سفارشی پستی بضمیمه رونوشت مصدق یا فتوکپی کارت عضویت خود بنحوی که هیئت نظارت با توجه بمفاد ماده ده قانون آگهی خواهد نمود برای هیئت مزبور ارسال دارد .
تبصره : نامه پستی باید حداقل دو روز قبل از روز اخذ رأی به هیئت نظارت واصل شود.
ماده 6 - مدت اخذ رأی یک روز و قرائت آراء بلافاصله پس از اخذ آراء شروع و تا اعلام نتیجه ادامه خواهد داشت .
ماده 7 - اخذ رأی و قرائت آراء در اطاق صنایع و معادن ایران صورت خواهد گرفت .
ماده 8 - اسامی رأی دهندگان و شماره کارت عضویت آنها باید از طرف هیئت نظارت در دفتر مخصوص ثبت شود.
ماده 9 - ترتیب انتخاب سی نفر نمایندگان اطاق بطریق زیر خواهد بود:
برای انتخاب سی نفر اخذ رأی بعمل میآید.هر گاه بین حائزین اکثریت نمایندگان اصلی که در زیر تعیین میشوند انتخاب شده باشند سی نفر اول نمایندگان حائز اکثریت منتخب اطاق محسوب میشوند هرگاه برای یک یا چند صنعت اصلی نماینده ای انتخاب نشده باشد به حائزین اکثریت بعد از نفر سی ام رسیدگی و نماینده
این صنایع از اشخاصی که بترتیب آراء بیشتری داسته باشند بعنوان
نماینده اطاق انتخاب و بتعداد آن از آخر صورت سی نفری از کسانی که اولین نماینده صنایع اصلی نیستند حذف و اسامی حذف شدگان به ترتیب آراء بعد از نفر سی ام ثبت میشود.
تبصره 1 : صنایع اصلی عبارتند از :
1 - صنعت نفت
2 - صنایع پتروشیمی
3 - صنایع پلاستیک
4 - صنایع فلز کاری و ماشین سازی
5 - صنایع ساخت لوازم برقی و الکترونیکی
6 - صنایع قند
7 - صنایع نساجی
8 - معادن طبقه اول
9 - معادن طبقه دوم
10 - صنایع سیمان و مصالح ساختمانب
11 - صنایع مواد غذائی و روغن نباتی
12 - صنایع دارو سازی
13 - صنایع شیشه و کاغذ و صنایع سلولزی
14- صنایع وسائط نقلیه وتراکتور
15 - صنایع چوب
16 - صنایع چرم و کفش
17 - صنایع دستی و فرش
18 - صنایع شیمیائی
19 - صنایع دولتی
تبصره 2 : در صورت تساوی آراء از بین منتخبین بقید قرعه انتخاب میشود.
تبصره 3 : هیئت نمایندگان میتوانند درهر دوره یکبار فهرست فوق را مورد تجدید نظر قرار داده و با تصویب 2به3 کل اعضاء هئیت نمایندگان از لحاظ نوع صنعت و از لحاظ تعداد در آن تغییر دهند.
ماده 10 - هیئت نظارت پس از اتمام قرائت آراء ضمن صورت مجلس کسانی را که طبق ماده 9 حائز اکثریت شده اند تعیین و مراتب را آگهی خواهد نمود و ظرف یکهفته پس از آگهی مزبور باعتراضاتی که راجع به انتخابات رسیدگی و بعد از پایان هفته اعتبار نامه نمایندگان منتخب اطاق صنایع ومعادن ایران را صادر و اسامی آنانرا در روزنامه رسمی کشور وروزنامه کثیر الانتشار اعلام مینمایند.
ماده 11 - هر گاه یکی از نمایندگان بخواهد رسماَ از نمایندگی اطاق استعفا دهد استعفای خود را بعنوان رئیس اطاق مینویسد و رئیس موضوع را در هیئت رئیسه مطرح مینماید چنانچه مستعفی در نظر خود باقی بماند پس از یکماه از تاریخ استعفا مراتب باستحضار نمایندگان اطاق رسیده و استعفا پذیرفته تلق خواهد شد.
ماده 12 - در صورتیکه نماینده ای در دوره اطاق استعفا دهد و یا فوت نماید ویا فاقد شرایط مقرر در ماده 12 قانون اطاق صنایع و معادن ایران بشود حائز اکثریت بعدی صنعت مربوط طبق ماده 9 بنمایندگی اطاق انتخاب میشود.
تبصره : هر نماینده بدون اطلاع و یا عذر موجه سه ماه متوالی غیبت نماید مستعفی محسوب میشود.
فصل دوم : انتخاب هیئت رئیسه و مقررات مربوط به تشکیل جلسات
ماده 13 - پس از انتخاب نمایندگان جلسه بریاست سنی یکی از اعضاء تشکیل و به رأی مخفی از بین هئیت نمایندگان رئیس اطاق انتخاب خواهد شد سپس بریاست رئیس منتخب سایر اعضاء هئیت رئیسه برای مخفی انتخاب خواهند شد.
ماده 14 - جلسات هیئت نمایندگان حداقل ماهانه یکبار بوده و تاریخ و ساعت تشکیل جلسات از طرف رئیس اطاق تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 15 - رسمیت جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه یک
نمایندگان حاضر در مرکز بوده و تصمیمات باکثریت آراء عده
حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 16 - اخذ رأی علنی بوده و هر گاه سه نفر از نمایندگان تقاضا نمایند رأی مخفی و با ورقه خواهد بود.
ماده 17 - در صورتیکه تساوی آراء حاصل شود اکثریت با طرفی خواهد بود که رئیس به آن طرف رأی داده است.
ماده 18 - دستور هر جلسه باید قبلاَ تعیین شود و حداقل سه روز قبل باطلاع نمایندگان اطاق برسد.
ماده 19 - در موقع شروع هر جلسه نمایندگان میتوانند تقاضای تغییر دستور بنمایند و این تغییر منوط به رأی اکثریت خواهد بود.
ماده 20 - هر یک از نمایندگان حق دارد قبل از دستور اجازه صحبت و طرح مطلبی را در همان جلسه بخواهد. رئیس این تقاضا را برای نمایندگان واگذار میکند و در صورت تصویب اجازه صحبت و طرح مطلب داده خواهدشد.
ماده 21 - در پایان دوره اطاق تا انتخاب هیئت رئیسه جدید و نیز چنانجه بجهتی از جهات فترتی پیش آید رئیسه قبلی تا زمان اننتخابات و تعیین هیئت رئیسه دوره بعدمسئول اداره حفظ اموال و دارائی اطاق خواهد بود.
ماده 22 - اگر رئیس اطاق صنایع و معادن ایران قبل از انقضاء مدت استعفا ویا فوت نماید نایب رئیس در اولین جلسه هیئت نمایندگان مراتب را اعلام و در انتخاب رئیس اقدام مینماید و این انتخاب فقط برای باقیمانده مدت خدمت هیئت رئیسه خواهد بود.
در مورد سایر اعضاء هیئت رئیسه اگر نظیری پیدا شود در تجدید انتخاب اقدام خواهد شد.
ماده 23 - هیئت رئیسه مسئول اجرای تصمیمات هیئت نمایندگان اطاق میباشد و مکلف است درحدود اختیارات خود این تصمیات را اجراء نماید.
ماده 24 - بنا به تصمیم نمایندگان ممکن است جلسات هیئت نمایندگان در تابستان تا مدت دو ماه تعطیل شود.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6055
تاریخ تصویب :
1344/01/17
تاریخ ابلاغ :
1344/09/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :