جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.تاریخ 25/6/74 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 74/54

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه مصوب 13/12/68 مفید معافیت مستخدم رسمی ازپرداخت کسوربازنشستگی ازتاریخی است که سی سال تمام کسوربازنشستگی راپرداخته باشد.
بنابراین دادنامه شماره 112- 19/2/74 شعبه اول هیات تجدیدنظردیوان درحدی که متضمن این معنی می باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فرودسی پور

* سابقه *
شماره ه/74/54 7/8/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعبه اول هیئت تجدید نظروشعبه هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه اول هیات تجدیدنظردیوان عدالت اداری دررسیدگی به تقاضای تجدیدنظراداره حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 170-17/3/72صادره ازشعبه 12دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 71/701بطرفیت عبدالحمیدحبیبیان طی دادنامه شماره 112-19/2/74 اعتراض اداره حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری راموجه تشخیص وبافسخ دادنامه بدوی حکم به ردشکایت صادرنموده است .
ب - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/920موضوع شکایت آقای پرویزاستواری دیلمانی بطرفیت 1- شرکت تهیه وتوزیع بذل ونهال کشاورزی 2- سازمان بازنشستگی کل کشوربخواسته افزایش سنواتی ضریب مضاعف و استردادکسوربازنشستگی مازادبرسی سال خدمت به شرح دادنامه شماره 16 14/1/74چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به اینکه شاکی ازتاریخ 22/1/38 تا13/9/44دربانک صادرات ایران سابقه خدمت داشته که 6سال و5 ماه آن طبق نامه مورخ 21/3/54 بانک صادرات موردتاییدسازمان بازنشستگی قرار گرفته ولی کسورخدمت غیررسمی مذکورراطبق نامه سازمان بازنشستگی پرداخت نکرده وبه این جهت وبموجب نامه مدیراموراداری شرکت توزیع بذرونهال مشمول افزایش سنواتی مضاعف موضوع تبصره 4ماده 2قانون نظام هماهنگ مصوب سال 70نشده است وطبق نامه مورخ 16/6/72مدیراموراداری به سازمان بازنشستگی اعلام گردیده که کسورات ایام خدمت غیررسمی آقای پرویزاستواری دیلمانی جمعابه مبلغ 70070ریال یک جاازحقوق بازنشستگی مشارالیه کسر گردیده ،به ضمیمه یک برگ فرم درخواست استردادکسوربازنشستگی مازاد برسی سال ارسال می گرددوچون ازحقوق شاکی درطول مدت خدمت دربانک صادرات کسوربازنشستگی کسرنشده است واین موضوع درنامه مورخ 2/3/71شرکت تهیه و توزیع بذرونهال نیزتاییدگردیده است لذاباتوجه به بخشنامه شماره 3329 7/9/73سازمان اموراداری واستخدامی کشورنمی تواندازمزایای تبصره 4ماده 2قانون نظام هماهنگ استفاده کندواستفاده اوازاین قانون ازتاریخ پرداخت کسورمذکورخواهدبود،لذادفاع خوانده درنامه مورخ 13/10/70 مبنی براحتساب سنوات خدمت غیررسمی شاکی بدون احتساب حقوق بازنشستگی موجه بوده وایرادی برآن واردنیست وشکایت وخواسته شاکی دراین موردمحکوم به رداست ودرموردتقاضای دوم شاکی مبنی براستردادکسورات بازنشستگی خدمات مازادبرسی سال باتوجه به توضیحات نماینده شرکت توزیع بذرونهال مبنی برارسال فرم مربوطه به اداره بازنشستگی دایربروصول نامه مذکورو استحقاق شاکی به آن شکایت شاکی دراین موردواردتشخیص وسازمان بازنشستگی کشورمکلف به پرداخت کسورات مذکورمی باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدورای می نماید.

مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره : 7/10/1374 14805
6

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
100
تاریخ تصویب :
1374/06/25
تاریخ ابلاغ :
1374/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :