جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 33602 23/11/44
وزارت کشاورزی
آئین نامه اجرائی ماده 1 قانون سپاه ترویج و آبادانی
هئیت وزیران در جلسه مورخ 23/11/44 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و موافقت وزارتخانه های آبادانی و مسکن و اقتضاد باستناد ماده 1 قانون سپاه ترویج و آبادانی مصوب 22 دیماه 1343 آئین نامه وظایف سپاه ترویج و آبادانی را مشتمل بر 19 ماده تصویب نمودند.
فصل اول :
وظایف آن دسته از سپاهیان ترویج و آبادانی که در وزارت کشاورزی بترویج فنون مختلف کشاورزی اشتغال خواهند داشت :
ماده 1 - سپاهیان ترویج و آبادانی که برای ترویج کشاورزی و خدمت در روستاها گسیل میگردند برحسب درجه تحصیلات و نوع وظایفی که بآنان محول میگردد بدودسته تقسیم میگردند.
الف : مروجان با تحصیلات دپیلم کامل متوسطه یا معادل آن .
ب : سرپرستان فنی با حداقل تحصیلات لیسانس و یا معادل آن.
ماده 2 - وظایف مروجان سپاه ترویج و آبادانی عبارت است از:
الف : اجرای برنامه های توسعه کشاورزی و آبادانی در دهات بترتیبی که هدفهای مذکور در ماده 1 قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی تحقق پذیرد.
ب : تهیه و تنظیم تعرفه دهات حوزه های ترویجی بر طبق پرسشنامه هائی که از طرف سازمنان ترویج وزارت کشاورزی در اختیار افراد سپاهیان ترویج و آبادانی گذاشته خواهد شد بمنظور آشنائی کامل به اوضاع و احوال ده و جمع آوری اطلاعات لازم از مسائل و مشکلات موجود در دهات جهت تهیه طرح و تنظیم برنامه سالیانه .
ج : تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی سالانه برای
هر یک از دهات حوزه ترویج و آبادانی طبق فرم هائی که از طرف سازمان ترویج کشاورزی در اختیار افراد سپاه ترویج و آبادانی گذاشته خواهد شد بمنظور تعیین اقداماتی که در جهت اجرای ماده 1 قانون بایستی انجام گیرد این برنامه ها در درجه اول شامل مبارزه با آفات مهم نباتی تلقیح دامها برای پیشگیری از امراض دامی و تشخیص و معالجه بعضی از امراض مهم و شایع دامی با هدایت دکتران دامپزشک ایجاد قطعات نمایشی ، استفاده از کود شیمیایی و بذر مرغوب و بالاخره تلقیح مصنوعی دامها میباشد.
ضمناَ اقدامات لازم برای آشنائی کشاورزان به روش های صحیح زراعت و دامداری از طریق انتشار نشریه های ترویجی و نشان دادن فیلم و نظایر آن و همچنین کوشش در توسعه و رفع نقائص کار صنایع روستائی محلی با همکاری مرکز صنایع کوچک و دستی وزارت اقتصاد.
ماده 3 - سرپرستان ترویج حوزه های ترویج و آبادانی کشور به گروه های چند نفری متشکل از کارشناسان مختلفه کشاورزی تقسیم بندی میشوند و هر گروه سرپرستی و نظارت در اجرای برنامه های مربوط به تعدادی از سپاهیان دپیلمه ترویج و آبادانی را بسته به بزرگی دهات و فواصل بین قراء و مزارع به عهده خواهند داشت و وظایف آنها عبارتست از :
الف : رسیدگی پرسشنامه های دهات که از طرف مروجان حوزه سرپرستی تنظیم گردیده و در صورت احتیاج کمک بتنظیم و تصحیح پرسشنامه ها و تأیید آنها.
ب : رسیدگی و نظارت برنامه های سالانه سپاهیان حوزه سرپرستی در دهات و در صورت احتیاج کمنک به تنظیم و تصحیح برنامه ها و تأیید آنها.
ج : مراقبت در تنظیم برنامه کار ماهانه هر سپاهی و کارهائی که با اقتضای فصل و تناسب آن با احتیاجات ساکنین دهات حوزه سرپرستی خود در طی ماه انجام میدهد.
د : سرپرستان وظیفه دار خواهند بود که از نظر فنی به مروجان کشاورزی نیز کمک نموده و مروجان نیز متقابلاَ بلامشکلات فنی حوزه خود را با گروههای سرپرستی در میان گذارند.
ه : در مورد مبارزه با آفات سرپرستان وظیفه دار خواهند بود که به آفات مهم منطقه در درجه اول توجه نمایند.
ماده 4 - در هر استان یک یا چند نفر از مسئولان ادارات ترویج شهرستان بسمت راهنما از طرف سازمان ترویج انتخاب میشوند که تحت نظر رئیس اداره ترویج استان با گروههای سرپرستی سپاه ترویج و آبادانی و همچنین سپاهیان مروج آبادانی همکاری و در اجرای برنامه ها آنها را راهنمائی کنند.
ماده 5 - اجرای برنامه ها و نحوه پیشرفت کار افراد سپاهیان ترویج و آبادانی مرتباَ از طرف رؤسای ترویج کشاورزی شهرستانها از طریق رئیس اداره ترویج استان به سازمان ترویج کشاورزی مرکز گزارش خواهد شد.وسازمان ترویج کشاورزی مسائل مربوط به صنایع روستائی را با مرکز صنایع کوچک دستی وزارت اقتصاد در میان خواهد گذاشت.
ماده 6 - سپاهیان مروج مکاتبات خود را از طریق گروه سرپرستی سپاه ترویج و آبادانی مربوط به سازمان ترویج وزارت کشاورزی در مرکز ارسال خواهند داشت.
ماده 7 - افراد گروه سرپرستی سپاه ترویج و آبادانی برای رفع نقائص فنی کار باداره ترویج استان مراجعه مینمایند ادرات ترویج استانها موظفند برای انجام در خواستهای سپاهیان ترویج و آبادانی بسرعت طبق مقررات و دستورات مربوطه اقدام و نتیجه را به در خواست کننده اعلام کنند.
ماده 8 - هرگاه بتشخیص سازمان ترویج وزارت کشاورزی هر یک از سپاهیان ترویج و آبادانی نتوانند وظائف محوله را انجام دهند برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های جاری آنان را تحت نظر یکی از مروجان کشاورزی با سابقه برای خدمت در حوزه ترویجی خواهد گمارد.
ماده 9 - بمنظور تمرکز امور آموزش کشاورزان کلیه وظایفی که بموجب این آئین نامه تعیین گردیده منحصراَ جزء وظائف مأمورین سازمان ترویج وزارت کشاورزی و افراد سپاهیان ترویج و آبادانی میباشد.
فصل دوم :
وظائف آن دسته از سپاهیان ترویج و آبادانی که بر طبق تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی دراختیار وزارت آبادانی و مسکن گذارده خواهند شد.
ماده 10 - وظائف سپاهیان ترویج و آبادانی در اختیار وزارت آبادانی و مسکن گذارده خواهند شد عبارتست از :
الف : اجرای برنامه های آبادانی روستائی از سطح بخش به پایین که از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه میشود.این برنامه شامل ده سازی و ساختمانهای عمومی وراههای فرعی و ساختمانهای حفاظی و تأمین برق مساکن روستائی خواهد بود.
ب : راهنمائی و کمک به روستائیان در امور مربوط به آبادانی روی اصل خودیاری و استفاده از نیروهای انسانی و احیاناَ مالی موجود در روستاها برای اجرای برنامه های آبادانی موضوع بند الف این ماده بخصوص مساکن روتائی با همکاری سرپرستان ترویج کشاورزی سپاه ترویج و آبادانی .
ج : مطالعه در مصالح ساختمانی محلی و کوشش برای یافتن مصالح بهتر و ارزانتر و تشویق و کمک بساختن کوره های تهیه آجر و گچ و مصالح ساختمانی .
د : تهیه مشخصات دهات حوزه فعالیت سپاهیان ترویج و آبادانی از نظر امکان اجرای طرحهای نوسازی و آبادانی روستاها موضوع بند الف این آئین نامه بر طبق پرسشنامه هائی که از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و در اختیار سپاهیان قرار داده خواهد شد.
ماده 11 - رؤسای دفاتر فنی هر استان یا فرمانداری کل باید با همکاری یکنفر مهندس که از مرکز مأمور خواهد شد پیش از شروع بکار هر سپاهی برنامه کار اورا تنظیم و پس از تأیید کممیته هم آهنگی برنامه های سپاهیان را در استان با فرمانداری کل مربوطه برای رسیدگی بوزارت آبادانی ومسکن ارسال نمایند.
از کلیه برنامه های آبادانی که به سپاهیان ابلاغ میشود یک نسخه توسط وزارت آبادانی و مسکن به کمیته هم آهنگی امور سپاه ترویج و آبادانی ارسال میگردد.
ماده 12 - هر سپاهی باید نقایص و اشکالات کار خود را کتباَ به دفتر فنی اعلام نماید و در صورتیکه حداکثر تا 5 روز تقاضای او مورد رسیدگی قرار نگرفت مراتب را بوزارت آبادانی و مسکن گزارش نماید.
ماده 13 - هر سپاهی موظف است که یکماه قبل از خاتمه خدمت گزارشی از کارهائی که انجام داده و همچنین پیشنهادها و نظریات خود را روی فرم مربوطه تهیه و بوزارت آبادانی و مسکن ارسال دارد.
فصل سوم :
وظایف آن دسته از سپاهیان ترویج و آبادانی که دراختیار وزارت اقتصاد گذارده خواهد شد.
ماده 14 - وظائف سپاهیان ترویج و آبادانی که در اختیار وزارت اقتصاد گذارده میشوند عبارتست از:
الف : جمع آوری آمار صنایع دتی و روستائی و تجهیز نیروی بیکاران فصلی در دهات و توسعه صنایع محلی و ایجاد صنایع دستی جدید.
ب : تعلیم روشهای صحیح تولید صنایع کوچک و دستی درسطح ده و کوششی در افزایش صنایع محلی و بکار انداختن وسائل فنی بهتر و ایجاد مهارت بیشتر برای تولید کنندگان.
ج : نظارت در اجرای طرحهائی که بمنظور توسعه و بهبود صنایع دستی و استاندارد کردن محصولات و مصنوعات مختلفه در صطح ده بموقع عمل گذاشته خواهد شد و تحقیق در باره روشهای تولید و میزان منابع نیرو و مواد خام.
د : کمکهای علمی و فنی در راه تجهیز وسادل طبق بندی و بسته
بندی تولیدات در مراکز روستائی و راهنمائی و آشنا کردن تولید کنندگان به اجرای برنامه های استاندارد کردن تولید ات در کارگاه های سطح ده.
ه : رسیدگی و تطبیق مشخصات کارهای صادراتی با استاندارد های تعیین شده از در دهات نواحی منرزی .
و : اجزای مقررات قانون اوزان ئ مقیاسها مصوب 18 دیماه هزار و سیصد و یازده از سطح بخش به پائین.
ماده 15 - وزارت اقتصاد مجاز است بنا به در خواست مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران عده ای ازمهندسان برق، مکانیکی ، شیمی ، معدن ، ساختمان را که طبق تبصره 2 از ماده2 قانون سپاه ترویج وآبادانی در اختیار میگیر د و همچین عده ای از مهندسان کشاورزی که توسط وزارت مزبور به وزارت اقتصاد معرفی میشوند. برای اجرای وظائفی که بعهده مؤسسه مزبور به وزارت اقتصادمعرفی میشوند برای اجرای وظائفی که بعهده مؤسسه مزبور محول میباشد و دراختیار مؤسسه استاندارد قرار دهد.
فصل چهارم مقرر عمومی
ماده 16 - در اجرای یک قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی بمنظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح کلیه برنامه های ترویجی و آبادانی از سطح بخش به پائین وزارتخانه های آبادانی و مسکن و اقتصاد برنامه های خودرا که از طریق سپاهیان ترویج و آبادانی دهات اجراء مینمایتد باید برای اطلاع به سازمان ترویج وزارت کشاورزی ارسال دارند.
ماده 17 - برنامه های سالانه افراد سپاه ترویح و آبادانی که از طرف وزارتخانه های آبادانی و مسکن و اقتصاد تهیه میشود درکمیته دائمی هم آهنگی که مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی و آبادانی و مسکن و اقتصاد بوده و در سازمان ترویج وزارت کشاورزی تشکیل خواهد گردید بررسی و تصویب میشود.
تبصره 1 : تاریخ تشکیل جلسات این کمیته از طریق مدیر کل سازمان ترویج وزارت کشاورزی اعلام میشود ولی بهر حال تعداد جلسات
این کمیته از طریق مدیر کل سازمان ترویج وزارت کشاورزی اعلام میشود ولی بعرحال تعداد جلسات در هر ماه کمتر از یک جلسه نخواهد بود
ماده 18 - بمنظور بررسی و تصویب و هم آهنگی برنامه های ترویجی کشاورزی و آبادانی در روستاها درهر استان و فرما .نداری کل و فرمانداری مستقل کمیته ای بنام کمیته هم آهنگی برنامه های سپاهیان ترویج وآبادانی با شرکت رئیس اداره ترویج کشاورزی و رئیس دفتر فنی و رئیس اداره اقتصاد و رئیس اداره استاندارد و مهندس مأموروزارت آبادانی و مسکن در اداره ترویج استان محل تشکیل میگردد. رئیس اداره ترویج کشاورزی سمت دبیر کمیته را داشته و برای دعوت کمیته درمواقع لازم اقدام خواهد نمود. درمواردی که یکیا چند نفر از اعضاء برایشرکت در کمیته در محل نباشند کمیته با شرکت رئیس اداره ترویج و رئیس دفتر فنی نمایندگی وزارت آبادانی و مسکن و رئیس اداره اقتصاد تشکیل جلسه خواهد داد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیراست.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6160
تاریخ تصویب :
1344/11/23
تاریخ ابلاغ :
1345/01/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :