جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


نمره 1417 23/2/1310
وزارت جلیله اقتصاد ملی
هیئت وزراء در جلسه 20/2/1310 بر حسب پیشنهاد نمره 12082912مورخه 15/2/1310 وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند :
کسانی که قبل از قانون انحصار تجارت خارجی مال التجاره ایران صادر کرده و در مقابل تا تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 1310 جنس وارد کنند از تعهد صدور معاف خواهند بود مشروط بر اینکه مشمول یکی از فقرات ذیل بوده و واردات آنها در حدود تعهدات و بر طبق آن باشد :
1 - در صورتیکه بموجب تصویبنامه مورخه 24 شهریور ماه 1309 باجازه کمیسیون تفتیش اسعار از الزام تسلیم اسعار کلا معاف شده و در عوض تعهد ورود مال التجاره کرده باشند .
2 - در صورتیکه بموجب تصویبنامه مورخه 24 شهریور ماه 1309 باجازه کمیسیون تفتیش اسعار از قسمتی از الزام تسلیم اسعار معاف شده و در عوض تعهد ورود مال التجاره کرده باشند مشروط بر اینکه تعهد اسعاری خود را انجام داده باشند .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :