جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است که معادل هفتصد و پنجاه هزار ریال مسکوک
نیکل استثنائا در خارجه ضرب نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد
و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :