جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - برای پرداخت بودجه و اعتبارات مخارج قونسولگری ایران در
چخانسور و فراه مجلس شورای ملی اجازه می دهد مادامی که وسائل صدور حواله
وجه به محل مزبور فراهم نیست برای قونسولگری مذکور سالیانه در حدود سی
هزار قران پول مسکوک ایران از سیستان به چخانسور حمل شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :