جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی از نظر تسهیل امور تجارتی ورود روپیه
(مسکوک و کاغذی ) را آزاد می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام مرداد ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :