جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - کلیه اشیایی که برای تدارکات وزارت جنگ و امنیه لازم باشد
از تادیه مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی به استثنا مخارج حمل و نقل از
قبیل حمالی و مخارج کرجی و غیره معاف خواهد بود - این معافیت به اشیایی
هم که قبل از تصویب این قانون وارد شده و مالیات و عوارض آن پرداخت
نگردیده است شامل خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد
و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :