جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده اول (1) - ورود نقره و طلا اعم از مسکوک یا غیر مسکوک آزاد و از
حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
تبصره (1) - سکه کردن مسکوک رایج ایران در خارج از ایران از این
تاریخ به بعد ممنوع بوده و اجازه ورود به این قبیل مسکوکات داده نخواهد
شد.
ماده دوم - خروج نقره خواه به صورت مسکوک خواه به صورت شمش و خاک
ممنوع است به استثنا مصنوعات نقره ای ایران یا خارجه و مسکوک خارجه .
تبصره - هر مسافری در موقع خروج از سرحدات مملکتی می تواند تا میزان
دوازده تومان مسکوک نقره همراه داشته باشد.
ماده سوم - مقررات ماده اول قانون 24 مهر 1305 راجع به نقره ملغی است .
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :