جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می نماید که از اعتبار هشت صد هزار
تومان مخابرات و مرسولات داخلی دولتی که در بودجه 1308 منظور گردیده است
هر مبلغ تا این تاریخ وجه نقد پرداخته شده به جمع و خرج منظور گردیده و
بقیه جمعا و خرجا از متن بودجه حذف شود و از این به بعد مخابرات و مرسولات
و امانات پستی داخلی دولتی وزارتخانه و ادارات مطابق شرایط مقرره
نظامنامه ای که با تصویب هیات وزرا مدون می شود بدون تادیه قیمت انجام
می گیرد و همچنین دولت از تادیه مخارج محاکمه و حق الاجرا که مطابق اصول
محاکمات حقوق مقرر است معاف است .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :