جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده - کلیه مواد شیمی و اثاثیه فنی که برای دفع ملخ و عملیات
دفاعیه جهت جلوگیری از حشره مزبور به اسم وزارت فوائد عامه وارد می شود از
پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد
و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :