جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


ماده واحده - کلیه مواد شیمیایی و اثاثیه فنی که برای دفع ملخ به اسم
وزارت اقتصاد ملی از تاریخ ششم بهمن ماه 1308 به بعد وارد ایران شده و یا
در آتیه وارد خواهد شد علاوه بر معافیت حقوق گمرکی از پرداخت هر گونه
عوارض دیگری از قبیل عوارض راه و انبارداری و شانسلری و غیره نیز معاف
می باشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :