جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون صادرات گندم و جو ایران به خارجه
از پرداخت یک من یک شاهی حقوق خروجی و یک من دو شاهی عوارض راه معاف
خواهد بود.
ماده دوم - وزارت مالیه مامور اجرای این قانون می باشد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه نهم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/06/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :