جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون
فقط در شهرها و قصبات از هر کشتار بز دو قران از گوسفند دو قران و ده
شاهی از بره سه قران از گاو و گوساله سه قران و ده شاهی و از گاومیش پنج
قران دریافت دارد.
ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است از ابتدای 1308 تا سه سال با جلب نظر
وزارت داخله اعتبار کمکهای لازم را نسبت به بلدیه های شهرها و قصباتی که
مسلخ ندارند برای تاسیس و نگاهداری مسلخ در بودجه های مملکتی منظور دارد.
ماده سوم - پس از اجرای این قانون کرایه مسلخ و عوارض دیگر به هیچ اسم
و رسم از ذبایح دریافت نخواهد شد و وزارت مالیه مکلف است معادل مبلغی را
که بلدیه ها سالیانه از ذبایح برای نگاهداری و کرایه و تنظیم مسلخ و امور
قصابی از کشتار شهرها و قصبات دریافت می نمودند و همچنین موسسه شیر و
خورشید سرخ در تبریز و مشهد از ذبایح برای مصارف خیری و صحی دریافت
می داشتند از روی عایدات آذر ماه 1307 حساب کرده به آنها همه ساله عاید
دارد که به همان مصارف معینه برسانند.
ماده چهارم - وزارت داخله مکلف است به توسط بلدیه ها در شهرها و قصبات
مسلخهایی مطابق اصول صحی معین نماید که خارج از آنها کشتاری نشود و هر
گاه در نقاطی که دارای مسلخ هستند کسی در خارج از مسلخ کشتاری نماید از
پنج قران تا یک تومان جزای نقدی خواهد شد.
تبصره - قصبات مملکت را وزارت داخله تعیین نموده و پس از تصویب هیات
وزرا اعلان خواهد نمود.
ماده پنجم - قربانی اضحی و نذور و عقیقه و کشتاری که به حکم اجبار
برای احتراز از مرگ حیوانات در نتیجه ناخوشی و یا حادثه ای می شود از
مقررات مواد یک و چهار معاف است .
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :