جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون حقوق انحصار دمار توتون سیگار
و دمار توتونهای چپقی که مثل توتون سیگار یک من سه تومان حقوق انحصار
می پردازند یک من سه قران و از سال 1310 به بعد یک من پنج قران خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :